Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBERTURA D'ACTIVITAT (AMBIENTAL)

COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBERTURA D'ACTIVITAT (AMBIENTAL)

Què són les “activitats classificades” sotmeses a Comunicació prèvia d’obertura?

Les activitats classificades són activitats incloses en els annexos de la Llei 20/2009. D’aquestes n’hi ha algunes que es sotmeten a règim de llicència i d’altres, les que es considera que tenen un menor impacte potencial sobre el medi ambient, la salut o la seguretat de les persones, a règim de Comunicació prèvia d’obertura.

Són les tipificades en l’annex III de la Llei 20/2009.

A tall d’exemple, hi trobem:

 • Centres veterinaris
 • Fleques amb forns de potència superior a 7,5 KW
 • Carnisseries amb obrador
 • Tallers de reparació mecànica quan no disposen d’instal·lacions de pintura i tractament de superfície.
 • Fusteries, ebenisteries i similars
 • Fabricació de mobles
 • Taller de confecció, calçat, marroquineria i similars


Què cal fer per poder obrir una activitat classificada, sotmesa a Comunicació Prèvia?

Simplement, un cop adequat el local (en base la corresponent llicència urbanística, ja sigui comunicació prèvia, obra menor o obra major, en funció de les actuacions que s'hagin de fer) cal comunicar l'obertura de l'establiment presentant tota la documentació que es detalla més avall. (Aquest tràmit permet iniciar l'activitat de manera immediata, sempre i quan la documentació presentada sigui completa).

En el cas que faltin documents o informació necessària, no es podrà considerar correctament formalitzada la Comunicació, i per tant el desenvolupament de l'activitat no es podrà considerar legitimada.

Trobareu més informació al respecte d'aquesta qüestió a l'apartat de Normativa aplicable.


Característiques

 • Unitat tramitadora:           Àrea de Medi Ambient
 • Òrgan de resolució:         Alcaldia
 • Lloc de presentació:      Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica. Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de prestació serà a l'Oficina d'assistència en matèria de registres (Plaça Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal: 
  • Títol IV de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2016)

 • Preu:  Les taxes que es deriven del tràmit cal fer-les efectives per algun dels mitjans següents:
   • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària
    IBAN AJUNTAMENT ROSES:    ES46 2100 0138 870200474394
   • Si es fa de manera presencial, amb tarjeta de crèdit o dèbit.
   • Altres sistemes de pagament: domiciliació bancària.

La taxa a autoliquidar per aquest tràmit és la següent:

- Tramitació del procediment de Comunicació prèvia d'obertura  
  ambiental 
(LPCA - REPAR- annex II Llei 16/2015) 

449,13 € 

La taxa corresponent als residus comercials de l'exercici, s'ingressarà en el mateix moment que s'ingressa la taxa per l'inici de l'activitat.

 • Termini màxim de durada del procediment:
 • Efectes del silenci:

Com es fa

Documentació necessària per a la formalització de la Comunicació prèvia d'obertura d'activitats ambientals

Cal presentar al Registre de l'Ajuntament la documentació següent:


En el mateix model d'instància es troba relacionada la documentació complementària que cal presentar, sense la qual no es podrà considerar formalitzada la Comunicació:

 • Sol·licitud de comunicació prèvia d'obertura d'activitat ambiental
 • La descripció de l'activitat mitjançant una memòria ambiental que ha de tenir el contingut mínim segons Annex 1 (2 còpies en suport paper i 1 en suport informàtic).
 • Declaració responsable per signar pel tècnic i titular
 • Declaració responsable d'obres i serveis


Els interessats es responsabilitzen de la veracitat dels documents que presentin.

Documentació resultant:Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet