CONCESSIÓ D'UN NÍNXOL O COLUMBARI

Atorgar la concessió d'un nínxol d'acord amb els criteris aprovats per la Junta de Govern Local del 27 de setembre de 2004 detallats en l'apartat "Criteris concessió nínxols".


Característiques

 • Tràmit: Decret
 • Òrgan de resolució: Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
  • Article 61 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals (DOGC núm. 1076, de 02.12.1988).
  • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria (DOGC núm. 2528, de 28.11.1997).
  • Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris (DOGC núm. 2370, de 14.04.1997).
  • Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per la prestació de serveis de competència local estableix que les concessions funeràries de nínxols i columbaris seran a 25 anys.
  • Reglament regulador del servei públic del cementiri (veure arts 37, 44, 46 i 47)
 • Preu / taxes:

  Concessions Funeràries de Nínxols i Columbaris a 25 anys

  Nínxols construïts amb anterioritat a l’any 2000 (zona A, D, F, G, H, L, M, N, O, pati 1, pati 2, pati 3, pati 4, pati 5 (el pati 5 del nínxol 581 al 768 ambdós inclosos)

  a)         Un nínxol

  378,00 €

  b)         Dos Nínxols

  860,00 €

  Nínxols construïts de l’any 2000 i posteriors

  c)         Un nínxol

  740,00 €

  d)         Dos Nínxols

  2.032,00 €

  Columbaris

  e)         Per columbari

  93,63 €


Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Instància
  • Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents.
  • Còpia del DNI del sol·licitant
  • El sol.licitant haurà de designar una persona coma beneficiari del nínxol o columbari en aquest sentit ha de presentar l'acta de designació de beneficiari (signada pel sol·licitant i pel beneficiari) i còpia del DNI del beneficiari.
 • Documentació resultant:
  • Notificació Decret d'Alcaldia
  • Títol de concessió del nínxol
 • Observacions:

  Els títols dels nínxols actualment s'expedeixen en format electrònic

 • Qui pot ser titular:

a) A títol individual, serà el del propi peticionari.
b) A nom de comunitats o establiments benèfics o hospitalaris reconeguts com a tals per l´Administració, per a ús exclusiu dels seus membres i dels assiliats i acollits.
c) A nom de Corporacions, Fundacions o Entitats legalment constituïdes, per a ús exclusiu dels seus membres o empleats.
d) A nom de Societats Conjugals o Unions Matrimonials estables. (Caldrà la designació d´un responsable tributàri)
e) Conjuntament a favor de dues persones amb llaços afectius que demostrin una situació de convivència mínima de 2 anys. (Caldrà la designació d´un responsable tributàri)
f) Conjuntament a favor de dues persones amb relació familiar fins a segon grau de consanguinitat. (Caldrà la designació d´un responsable tributàri)

 •  Qui ho pot sol.licitar:

Persona que sol.licita la titularitat o el seu representant prèvia acreditació.Accions del document