Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / COMUNICACIÓ PRÈVIA DE PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ DELS EDIFICIS I LES CONSTRUCCIONS

COMUNICACIÓ PRÈVIA DE PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ DELS EDIFICIS I LES CONSTRUCCIONS

Comunicació, als efectes de la primera utilització i ocupació dels edificis i construccions, que les obres de construcció de l'edificació estan acabades.
La primera utilització i ocupació PARCIAL dels edificis està subjecte a llicència (no a comunicació prèvia). 


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Lloc de presentacióLes persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot comunicar: Titular de la llicència d'obres
 • Normativa:
  • Pla general d'ordenació urbana de Roses.
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
  • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.07.2015).
 • PreuLes taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents:
  • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària:
              IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394
   En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
               - Primera ocupació + el nom i número de carrer de la finca. 
  • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.
  • Les taxes/impost a autoliquidar per a aquest tràmit són les següents:
 • Termini màxim de durada del procediment: Un mes.
 • Efectes del silenci: Només es pot utilitzar i ocupar l'edifici o la construcció després que hagi transcorregut el termini d'un mes des de la presentació de la comunicació, si ha estat aportada tota la documentació i sigui correcta, sense que l'administració atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística atorgada, tot això a l'empara de l'article 75.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Com es fa

 • Documentació necessària:
 • Formulari, degudament emplenat, del titular que va obtenir la llicència d'obres. 
  Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí(requereix autenticació).
  Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.

   
  Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació: 
  1. Annex associat a una comunicació prèvia de primera ocupació (per veure model cliqueu aquí). 
   -  Cal descarregar l'esmentat annex, omplir-lo, signar-lo i adjuntar-lo a la sol·licitud de llicència.
   - Els camps de l'annex marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.
   - La referència cadastral consta en el rebut d'IBI (urbana). O bé, podeu consultar-la clicant aquí 
  2. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu" d'aquest tràmit).
  3. Certificat final d'obra dels tècnics directors, degudament visat pels col·legis corresponents, en el qual s'ha de fer constar la data de finiment de les obres i que aquestes s'han executat de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat o amb les modificacions posteriors i les condicions de la llicència urbanística atorgada, i que l'edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l'ús autoritzat.
  4. Fotocòpia de l'escriptura d'obra nova.
  5. Fotografies de l'aspecte exterior de l'edificació i dels elements d'urbanització.
    
 • Observacions: 
 • La primera utilització i ocupació dels edificis està subjecta a llicència (no a comunicació prèvia) si es refereix a:
  • La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
  • Béns en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
  • Béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística. Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet