Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / COMUNICACIÓ PRÈVIA DE PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ DELS EDIFICIS I LES CONSTRUCCIONS

COMUNICACIÓ PRÈVIA DE PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ DELS EDIFICIS I LES CONSTRUCCIONS

Comunicació, als efectes de la primera utilització i ocupació dels edificis i construccions, que les obres de construcció de l'edificació estan acabades.
La primera utilització i ocupació PARCIAL dels edificis està subjecte a llicència (no a comunicació prèvia). 


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Lloc de presentacióLes persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot comunicar: Titular de la llicència d'obres
 • Normativa:
  • Pla general d'ordenació urbana de Roses.
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
  • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.07.2015).
 • PreuLes taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents:
  • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària:
               (IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394) 
  • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.
  • Les taxes/impost a autoliquidar per a aquest tràmit són les següents:

Com es fa

 • Documentació necessària:
 • Instància normalitzada del titular que va obtenir la llicència d'obres (vegeu model a l'apartat "Documents"), acompanyada de la següent documentació:
  1. Certificat final d'obra dels tècnics directors, degudament visat pels col·legis corresponents, en el qual s'ha de fer constar la data de finiment de les obres i que aquestes s'han executat de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat o amb les modificacions posteriors i les condicions de la llicència urbanística atorgada, i que l'edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l'ús autoritzat.
  2. Fotocòpia de l'escriptura d'obra nova.
  3. Declaració responsable del promotor i el tècnic (vegeu model a l'apartat "Documents"). 
  4. Fotografies de l'aspecte exterior de l'edificació i dels elements d'urbanització.
  5. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents. 
 • A la declaració responsable del promotor i el tècnic hi ha de constar:
  1. Que s'ha fet una correcta gestió dels residus generats per l'obra, d'acord amb l'Ordenança municipal de residus i neteja urbana de Roses, i d'acord amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC).
  2. Que l'estat final dels elements d'urbanització és el correcte, d'acord amb el Catàleg d'elements urbans i criteris d'urbanització de Roses i, a tal efecte, s'aporten 3 fotografies de l'aspecte exterior de l'edificació i dels elements d'urbanització.
  3. Que es disposa del Llibre de l'Edifici (compost del Quadern de Registre, Document d'especificacions tècniques amb el Manual d'ús i manteniment, i Arxiu de documents).
  4. En el cas d'edificis plurifamiliars, o que s'hagin d'acollir al règim de propietat horitzontal, o que siguin objecte d'arrendament per un termini superior a 1 any: que ha estat sol·licitat el certificat de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació on s'especifica que l'interessat ha presentat el projecte de Telecomunicacions, butlletí de l'instal·lador i protocol de proves (edificis de 20 o menys unitats), o que ha presentat el projecte de Telecomunicacions, certificat d'execució visat pel col·legi oficial i protocol de proves (edificis de més de 20 unitats).
 • Efectes de la comunicació: Només es pot utilitzar i ocupar l'edifici o la construcció després que hagi transcorregut el termini d'un mes des de la presentació de la comunicació, si ha estat aportada tota la documentació i sigui correcta, sense que l'administració atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística atorgada, tot això a l'empara de l'article 75.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623 de 15.05.2014).
 • Observacions: 
 • La primera utilització i ocupació dels edificis està subjecta a llicència (no a comunicació prèvia) si es refereix a:
  • La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
  • Béns en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
  • Béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística. Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet