Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRA MENOR EN UN LOCAL

COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRA MENOR EN UN LOCAL

Obres menors en un LOCAL, que no es troben subjectes a llicència urbanística.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.

  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

 • Destinatari, qui ho pot comunicar: Persona física o jurídica
 • Normativa:
  • Pla general d'ordenació urbana de Roses.
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
  • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.07.2015).
 • Preu: Les taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents:
  • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària:
                (IBAN AJUNTAMENT ROSESES46 2100 0138 8702 0047 4394) 
  • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.
 • Les taxes/impost a autoliquidar per a aquest tràmit són les següents:
  • Taxa (en concepte de tramitació d'expedient): 16,22 €
  • ICIO: 3,50% sobre el pressupost dels treballs a realitzar (material i mà d'obra, IVA no inclòs).
 • Tipus d'obres:
  • Obres de reforma, modificació i rehabilitació de locals que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, no requereixin l'elaboració d'un projecte tècnic.
 • Observacions: Les esmentades obres estan subjectes a llicència urbanística si es duen a terme:
  • En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
  • En béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística. 

Com es fa

 • Documentació necessària:
 • Sol·licitud normalitzada (vegeu model a l'apartat "Documents"), acompanyada de la següent documentació:
  1. Pressupost execució material.
  2. Justificant de pagament de les taxes municipals i l'ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) corresponent.
  3. Plànol cadastral i/o plànol de situació amb indicació de la finca on es pretén executar obres.
  4. Memòria tècnica descriptiva i gràfica (amb plànols a escala) on es descrigui les dades característiques de les obres així com de l'establiment en relació amb l'activitat (alçada, superfície, amplada d'accessos, presència de serveis higiènics, compliment requeriments normativa d'accessibilitat, ignifugació d'estructures metàl·liques, etc.).
 • Observacions:
 • A la instància normalitzada, l'interessat declara responsablement:
  1. Que actua en nom propi i/o en cas d'actuar com a representant legal, disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  2. Que les obres descrites s'ajusten a la normativa urbanística i a les ordenances municipals.
  3. Que, en cas de generar residus, disposa d'un contracte d'acceptació d'enderrocs i residus de la construcció signat pel contractista i pel gestor, que garanteix la correcta destinació dels residus d'acord amb la normativa vigent al respecte, si s'escau. CAL ESPECIFICAR-HI el nom del gestor i la data del contracte.
  4. Que el contractista de les obres descrites està donat d'alta de l'IAE (impost sobre activitats econòmiques). CAL ESPECIFICAR-HI el contractista (nom i cognoms/empresa).
  5. Que disposa, en el cas que sigui preceptiu, de l'autorització/comunicació/declaració... sectorial que correspongui (Servei de Costes, Agència Catalana de l'Aigua, Parc Natural del Cap de Creus...).
  6. Que les dades consignades en la declaració són certes i que aporta els documents relacionats a la comunicació.
 • Efectes de la comunicació:
  1. La persona interessada resta habilitada per executar l'acte de què es tracti (obres i instal·lacions) des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i dels documents requerits, sempre i quan les obres s'ajustin a la normativa urbanística i s'hagin pagat les taxes municipals i l'ICIO corresponent.
  2. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva determinen, amb l'audiència prèvia de les persones interessades, la impossibilitat de continuar duent a terme l'acte comunicat des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent a les persones afectades, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguin (article 74.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística - DOGC núm. 6623 de 15.05.2014).
  3. L'interessat resta obligat a presentar i facilitar totes les dades que pugui exigir l'Ajuntament de Roses per a la inspecció i comprovació dels documents esmentats en aquesta comunicació. 
 • Condicions generals:
  1. El termini màxim per iniciar les obres és d'un mes i de sis mesos per acabar-les, comptats ambdós terminis des de l'endemà de la presentació de la comunicació. Aquests terminis podran ser prorrogables si es reuneixen les condicions previstes a l'article 189 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686 de 05.08.2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077 de 29.02.2012).
  2. Aquesta comunicació no dóna dret a exercir cap activitat comercial, industrial, econòmica o empresarial. En aquest cas, s'haurà de comunicar l'exercici de l'activitat o disposar de la llicència o autorització corresponent expedida per l'administració competent.
  3. S'han de gestionar de manera controlada les terres, els enderrocs, les runes i els residus de la construcció generats en les obres d'enderroc, construcció i excavació, d'acord amb l'Ordenança municipal de residus i neteja urbana.
  4. Finalitzades les obres, l'interessat ha de disposar d'un certificat de gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats, d'acord amb el Decret 89/2010 segons el qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC).
  5. Ha de complir l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions.


Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet