Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / LLICÈNCIA DE PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ PARCIAL DELS EDIFICIS I LES CONSTRUCCIONS

LLICÈNCIA DE PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ PARCIAL DELS EDIFICIS I LES CONSTRUCCIONS

Sol·licitud de llicència de primera utilització i ocupació PARCIAL.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Titular de la llicència d'obres
 • Normativa:
  • Pla general d'ordenació urbana.
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
  • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.07.2015).
 • Preu: Les taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents:
  • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària:
              IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394  
   En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
               - Primera ocupació + el nom i número de carrer de la finca. 
    
  • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.
  • Les taxes/impost a autoliquidar per a aquest tràmit són les següents:
 • Termini màxim de durada del procediment: Un mes.
 • Efectes del silenci: Transcorregut el termini d'un mes sense rebre resposta de l'Ajuntament el silenci és positiu a excepció del que disposa l'article 5.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l'article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Com es fa

 • Documentació necessària:
 • Sol·licitud del titular que va obtenir la llicència d'obres, degudament emplenada.
  - Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
  Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.

   
  Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:  
   1. Annex associat a una petició de llicència de primera utilització i ocupació parcial dels edificis i les construccions (per veure model cliqueu aquí). 
    - Cal descarregar l'esmentat annex, omplir-lo, signar-lo i adjuntar-lo a la sol·licitud de llicència.
    - Els camps de l'annex marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.
    -La referència cadastral consta en el rebut d'IBI (urbana). O bé, podeu consultar-la clicant aquí
   2. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponent (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit). 
   3. Certificat final d'obra dels tècnics directors, degudament visat pels col·legis corresponents, en el qual s'ha de fer constar la data de finiment de les obres i que la part de les obres finides s'han executat d'acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l'edificació està en condicions de ser utilitzada.
   4. Fotografies de l'aspecte exterior de l'edificació i dels elements d'urbanització.
     
 • Documentació resultant: Notificació de l'acord de concessió o denegació de la llicència sol·licitada.Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet