Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / 03. LLICÈNCIA DE PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ PARCIAL DELS EDIFICIS I LES CONSTRUCCIONS

03. LLICÈNCIA DE PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ PARCIAL DELS EDIFICIS I LES CONSTRUCCIONS

Comunicació, als efectes de la primera ocupació PARCIAL, que les obres de construcció estan acabades.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Titular de la llicència d'obres
 • Normativa legal:
  • Pla general d'ordenació urbana.
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
  • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.07.2015).
 • Preu / taxes:

Com es fa

 • Documentació necessària:
 • Instància normalitzada del titular que va obtenir la llicència d'obres (vegeu model a l'apartat "Documents"), acompanyada de la següent documentació:
  1. Certificat final d'obra dels tècnics directors, degudament visat pels col·legis corresponents, en el qual s'ha de fer constar la data de finiment de les obres i que la part de les obres finides s'han executat d'acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l'edificació està en condicions de ser utilitzada.
  2. Declaració responsable del promotor i el tècnic (vegeu model a l'apartat "Documents"). 
  3. Fotografies de l'aspecte exterior de l'edificació i dels elements d'urbanització.
  4. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents.
 • A la declaració responsable del promotor i el tècnic hi ha de constar:
  1. Que l'obra s'ha executat íntegrament de conformitat amb el projecte autoritzat.
  2. Que l'estat d'execució de les obres autoritzades permet la seva utilització i ocupació amb independència de la part de l'edifici o la construcció no acabada.
  3. Que la seva utilització i ocupació i l'acabament de les obres no s'interfereixen mútuament de manera greu.
  4. Que s'ha fet una correcta gestió dels residus generats per l'obra, d'acord amb l'Ordenança municipal de residus i neteja urbana de Roses, i d'acord amb el Decret 89/2010 segons el qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC).
  5. Que l'estat final dels elements d'urbanització és el correcte, d'acord amb el Catàleg d'elements urbans i criteris d'urbanització de Roses, i, a tal efecte, aporta 3 fotografies de l'aspecte exterior de l'edificació i dels elements d'urbanització.
  6. Que el promotor es compromet a acabar íntegrament l'edifici d'acord amb el projecte llicenciat amb, si s'escau, l'aportació de qualsevol garantia admesa en dret. 
 • Termini de resolució:  El termini per resoldre aquesta sol·licitud és d'un mes; transcorregut aquest termini sense rebre resposta de l'Ajuntament el silenci és positiu a excepció del que disposa l'article 5.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010).Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet