Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / COMUNICACIÓ PRÈVIA D'ACTIVITAT ECONÒMICA DE BAIX RISC I CANVI DE TITULARITAT

COMUNICACIÓ PRÈVIA D'ACTIVITAT ECONÒMICA DE BAIX RISC I CANVI DE TITULARITAT

Què és una Comunicació Prèvia d'obertura d'una activitat econòmica de baix risc? 
Són activitats que per les seves característiques tenen una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns.
 
Les activitats econòmiques de baix risc estàn relacionades  en l'annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
A tall d'exemple hi trobem:
 • Comerços a l'engrós i al detall (botigues de roba, sabateria, bijuteria, carnisseria) de més de 120 m2 i menys o igual a 750 m2 sota edificis i altres casos, entre 120 i 2.000 m2
 • Oficines, despatxos professionals (juristes, arquitectes, enginyers, assessors fiscals, comptables...) gestories,  de més de 500 m2.
 • Restaurants i bars de menys o igual  de 500 m2 i d'aforament menor o igual a 500 persones.
 • Hotels amb capacitat inferior a 20 places.
 • Perruqueries i salons d'estètica entre 120 m2 a 750 m2 sota edificis i altres casos, entre 120 i 2000 m2.
 • Menjars preparats, rostisseria entre 120 m2 a 750 m2. En cas de tenir cuina en tots els casos.
 • Inmobiliàries de més de 500 m2.
 • Activitats de fotografia de més de 120 m2.
 • Lloguer de motos i vehicles amb zones d'ús administratiu, de més de 500 m2, L'aparcament no pot estar sobre la primera planta i si està sota edifici la superfície serà menor o igual a 750 m2 o en qualsevol cas entre 500 i 2.000 m2.
 • Activitats de manteniment físic i esportives entre 120 a 500 m2.

Què cal fer per poder obrir una activitat econòmica de baix risc?

Mitjançant la comunicació prèvia d'obertura, l'interessat posa en coneixement de l'administració l'inici d'una activitat econòmica de baix risc, de les incloses a l'Annex II de la Llei de simplificació un cop adequat el local (en base a la corresponent llicència urbanística, ja sigui comunicació prèvia, obra menor o obra major, en funció de les actuacions que calgui realitzar) i acompanya el projecte i certificats tècnics necessaris pel seu exercici.

Aquest tràmit permet iniciar l'activitat de manera immediata, sempre i quan es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents, sens detriment que s'inicii un procediment que permeti l'esmena de defectes o mancances en cas que la documentació presentada no sigui correcta.

 


Característiques

 • Òrgan de resolució: Alcaldia
 • Unitat tramitadora : Àrea de Medi Ambient
 • Lloc de presentació : Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol.licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica. Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà a l'Oficina d'assistència en matèria de registres (Plaça Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot demanar : Persona física o jurídica
 • Normativa legal
  • Annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
 • Preu / taxes : 

    Les taxes que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents: 

              •  Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària 
              (IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394)

              • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.

              • Altres sistemes de pagament: Domiciliació bancària

Les taxes a autoliquidar per aquest tràmit són les següents: 

- Tramitació del procediment de  comunicació prèvia d'obertura de baix risc

- Tramitació de modificació substancial de l'activitat  

449,13 €

449,13 €

- Tramitació del procediment de transmissió d'activitat sotmesa a comunicació prèvia d'obertura

- Tramitació de modificació de canvis no substancials 

157,49 €

    182,41 €

 • La taxa corresponent als residus comercials de l'exercici, s'ingressarà en el mateix moment que s'ingressa la taxa per l'inici de l'activitat.

Com es fa

Documentació necessària per tramitar la comunicació prèvia d'activitat econòmica de baix risc:

Cal presentar al Registre de l'Ajuntament la documentació següent:
En el mateix model d'instància es troba relacionada la documentació complementària que cal presentar, sense la qual no es podrà considerar formalitzada la Comunicació:
 • Projecte tècnic signat per un tècnic competent.
 • Certificat del tècnic competent responsable de la posada en funcionament de l’activitat. 
 • Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar estigui inclosa en l'annex I i II de la Llei 3/2010.
 • Llicències, autoritzacions o concessions preceptives de competència no municipal (per exemple, òptiques, carnisseries, afectacions a costes, carreteres, parcs naturals, etc.), si escau. 
 • Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.
Documentació necessària per tramitar la comunicació de transmissió d'una activitat de baix risc

Cal presentar al Registre de l'Ajuntament la documentació següent:
En el mateix model d'instància es troba relacionada la documentació complementària que cal presentar, sense la qual no es podrà considerar formalitzada la comunicació.

 1. Comunicació de canvi de titularitat d'activitat de baix risc.
 2. Declaració conjunta de transmissió de titularitat de l'activitat, signada tant per l'antic titular com pel nou titular.
 3. Fotocòpia DNI/ NIF titular
 4. Fotografies de la façana de l'activitat. 

Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin. 

Documentació resultant:  Notificació decret d'Alcaldia/ ofici


Documents


Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet