Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / 01. LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR

01. LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR

Obtenir llicència per a la realització d'obres de nova planta, ampliació, reforma estructural.

 


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
  • Pla general d'ordenació urbana de Roses.
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
  • Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.07.2015).
 • Preu / taxes:
  • ICIO: 3,50% sobre l'import de l'obra
  • Taxes per expedient d'obra major:

Com es fa

 • Documentació necessària:
 • Sol·licitud normalitzada (vegeu model a l'apartat "Documents"), acompanyada de la següent documentació: 
  1. Plànol cadastral i/o plànol de situació
  2. Assumeix de l'arquitecte
  3. Assumeix de l'arquitecte tècnic
  4. Dues (2) còpies del projecte bàsic
  5. Una (1) còpia del projecte executiu
  6. Fotografies
  7. Full d'estadística
  8. Projecte de canalitzacions i telecomunicacions (excepte en els casos d'habitatges unifamiliars)
  9. Pressupost
  10. Justificant de pagament de les taxes municipals i l'ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) corresponent
  11. Idèntic projecte en suport electrònic 
    
 • A la instància normalitzada, l'interessat: declara responsablement:
  1. Que actua en nom propi i/o en cas d'actuar com a representant legal, disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  2. Que disposa d'un contracte d'acceptació d'enderrocs i residus de la construcció signat pel contractista i pel gestor, que garanteix la correcta destinació dels residus d'acord amb la normativa vigent al respecte. CAL ESPECIFICAR-HI el nom del gestor i la data del contracte.
  3. Que el contractista de les obres descrites està donat d'alta de l'IAE (impost sobre activitats econòmiques). CAL ESPECIFICAR-HI el contractista (nom i cognoms/empresa).
  4. Que disposa, en el cas que sigui preceptiu, de l'autorització/comunicació/declaració... sectorial que correspongui (Servei de Costes, Agència Catalana de l'Aigua, Parc Natural del Cap de Creus...).
  5. Que les dades consignades en la declaració són certes i que aporta els documents relacionats a la comunicació.

 • Observacions:

 • En el moment de presentar el projecte executiu aquest haurà d'estar visat i s'haurà d'acompanyar d'un informe subscrit per la direcció facultativa de les obres conforme s'adequa al projecte autoritzat.

  • La persona titular d'una llicència urbanística per a l'execució d'obres ha de lliurar a l'administració atorgant una còpia de l'acta d'inici d'obres, estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la llicència urbanística (art. 37.3 del Decret 64/2014).
  • En el cas que, com a conseqüència de l'obra a realitzar s'hagi d'ocupar la via pública o instal·lar una grua, s'haurà de sol·licitar la corresponent llicència municipal.
  • Les llicències s'atorguen sense perjudici de les altres autoritzacions administratives que siguin exigibles. Això no obstant, en el supòsit d'actes que comporten l'execució d'obres, que requereixin altres autoritzacions administratives en concurrència amb la llicència urbanística preceptiva, no es pot atorgar aquesta llicència mentre no hagin estat concedides aquelles altres autoritzacions (art. 16 del Decret 64/2014).
 • Documentació resultant: Notificació de l'acord de concessió o denegació de la llicència.
 • Termini de resolució: El termini màxim per resoldre aquesta sol·licitud de llicència és de dos mesos; transcorregut aquest termini sense rebre resposta de l'Ajuntament el silenci és positiu a excepció del que disposa l'article 5.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686 de 05.08.2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077 de 29.02.2012).Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet