Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / 10. LLICÈNCIA D'OBRA MENOR

10. LLICÈNCIA D'OBRA MENOR

Obres menors que no es trobin subjectes al règim de comunicació prèvia.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
  • Pla general d'ordenació urbana de Roses. 
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
  • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.07.2015).
 • Preu / taxes:
  • Taxa: 16,22 €
  • ICIO: 3,50% sobre el pressupost dels treballs a realitzar.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Sol·licitud normalitzada (vegeu model a l'apartat "Documents").
  • Plànol cadastral i/o plànol de situació amb indicació de la finca on es pretén executar les obres.
  • Dues (2) còpies de projecte tècnic.
  • Assumeix de l'arquitecte.
  • Assumeix de l'arquitecte tècnic.
  • Estudi bàsic de seguretat i salut.
  • Documentació tècnica.
  • Fotografies.
  • Pressupost de referència.
  • Justificant de pagament de les taxes municipals i l'ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) corresponent.
 • A la instància normalitzada, l'interessat declara responsablement:
  1. Actua en nom propi i/o en cas d'actuar com a representant legal, disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  2. Que, en cas de generar residus, disposa d'un contracte d'acceptació d'enderrocs i residus de la construcció signat pel contractista i pel gestor, que garanteixi la correcta destinació dels residus d'acord amb la normativa vigent al respecte, si s'escau. CAL ESPECIFICAR-HI el nom del gestor i la data del contracte.
  3. Que el contractista de les obres descrites està donat d'alta de l'IAE (impost sobre activitats econòmiques). CAL ESPECIFICAR-HI el contractista (nom i cognoms/empresa).
  4. Que disposa, en el cas que sigui preceptiu, de l'autorització/comunicació/declaració... sectorial que correspongui (Servei de Costes, Agència Catalana de l'Aigua, Parc Natural del Cap de Creus...).
  5. Que les dades consignades en la declaració són certes i que aporta els documents relacionats a la sol·licitud.
 • Documentació resultant: Notificació de l'acord de concessió o denegació de la llicència d'obres sol·licitada.
 • Termini de resolució: El termini màxim per resoldre aquesta sol·licitud de llicència és d'un mes; transcorregut aquest termini sense rebre resposta de l'Ajuntament el silenci és positiu a excepció del que disposa l'article 5.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
 •  Observacions:
  • Les llicències s'atorguen sense perjudici de les altres autoritzacions administratives que siguin exigibles. Això no obstant, en el supòsit d'actes que comporten l'execució d'obres, que requereixin altres autoritzacions administratives en concurrència amb la llicència urbanística preceptiva, no es pot atorgar aquesta llicència mentre no hagin estat concedides aquelles altres autoritzacions (art. 16 del Decret 64/2014).
  • La persona titular d'una llicència urbanística per a l'execució d'obres ha de lliurar a l'administració atorgant una còpia de l'acta d'inici d'obres, estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la llicència urbanística (art. 37.3 del Decret 64/2014).Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet