Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / LLICÈNCIA D'OBRA MENOR

LLICÈNCIA D'OBRA MENOR

Obres menors que no es trobin subjectes al règim de comunicació prèvia.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa:
  • Pla general d'ordenació urbana de Roses. 
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
  • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.07.2015).
 • PreuLes taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents:
  • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària:
                IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394  
   En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
               - Obra menor + el nom i número de carrer de les obres. 
  • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.
 • Les taxes/impost a autoliquidar per a aquest tràmit són les següents:
 • Termini màxim de durada del procediment: Un mes.
 • Efectes del silenci: Transcorregut el termini d'un mes sense rebre resposta de l'Ajuntament el silenci és positiu a excepció del que disposa l'article 5.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l'article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Com es fa

Documentació necessària:

  1. Annex associat a una petició de llicència d'obra menor (per veure model cliqueu aquí). 
   - Cal descarregar l'esmentat annex, omplir-lo, signar-lo i adjuntar-lo a la sol·licitud de llicència.
   - Els camps de l'annex marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.
   -La referència cadastral consta en el rebut d'IBI (urbana). O bé, podeu consultar-la clicant aquí
  2. Justificant de pagament de les taxes municipals i l'ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) corresponent (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).
  3. Plànol de situació del local, habitatge... (en el cas que es tracti d'una finca amb diverses entitats).
  4. Pressupost detallat.
  5. Projecte tècnic.
  6. Assumeix del tècnic director de l'obra.
  7. Fotografies del lloc on es pretén realitzar les obres.
  8. Autorització/comunicació/declaració... sectorial que correspongui (Servei de Costes, Agència Catalana de l'Aigua, Parc Natural del Cap de Creus...), en el cas que sigui preceptiva per a la concessió de la llicència.
  • En el cas d'ADEQUACIÓ DE LOCAL també cal aportar:
   1. Memòria tècnica descriptiva i gràfica (amb plànols a escala) on es descriguin les dades característiques de les obres així com de l'establiment en relació amb l'activitat (alçada, superfície, amplada d'accessos, presència de serveis higiènics, compliment dels requeriments de la normativa d'accessibilitat, ignifugació d'estructures metàl·liques, etc.).
  • En el cas de TALA D'ARBRES  també cal aportar:
   1. Justificació tècnica de la necessitat o motiu de la tala i justificació de la substitució i/o compliment de l'article 103.6 del Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Roses.
   2. Fotografies de l'arbre a talar.
   3. Plànol d'emplaçament de la finca grafiant l'arbre a talar.
     
 • Documentació resultant: Notificació de l'acord de concessió o denegació de la llicència d'obres sol·licitada.
   
 •  Observacions:
  1. Les llicències s'atorguen sense perjudici de les altres autoritzacions administratives que siguin exigibles. Això no obstant, en el supòsit d'actes que comporten l'execució d'obres, que requereixin altres autoritzacions administratives en concurrència amb la llicència urbanística preceptiva, no es pot atorgar aquesta llicència mentre no hagin estat concedides aquelles altres autoritzacions (art. 16 del Decret 64/2014).
  2. La persona titular d'una llicència urbanística per a l'execució d'obres ha de lliurar a l'administració atorgant una còpia de l'acta d'inici d'obres, estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la llicència urbanística (art. 37.3 del Decret 64/2014).Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet