Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / LLICÈNCIA PER OCUPAR LA VIA PÚBLICA AMB MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ

LLICÈNCIA PER OCUPAR LA VIA PÚBLICA AMB MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ

Petició de llicència per ocupar la via pública amb material de construcció (contenidor de runa, bastida, tanca de seguretat d'obra...), amb motiu de l'execució d'obres.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu: Les taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents:
  • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària:
               IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394 
   En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
               - OVP obres + el nom i número de carrer de les obres. 
    
  • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.
  • Les taxes/impost a autoliquidar per a aquest tràmit són les següents:
   • Taxa per a l'autorització de l'ocupació de la via pública: 16,22 € (atesa l'Ordenança fiscal núm. 10, article 5.D)
   • Taxa per a l'ocupació de sòl (atesa l'Ordenança fiscal núm. 14, article 6.3:):
    • en carrers de categoria especial i A: 0,48 € per m2 o fracció i dia (mínim de 31 €)
    • en carrers de categoria B i C:           0,36 € per m2 o fracció i dia (mínim de 31 €)
     (Vegeu categoria fiscal de les vies públiques a l'annex de l'Ordenança fiscal general núm. 1  - per veure les ordenances fiscals cliqueu aquí)
 • Termini màxim de durada del procediment: 
  • Un mes en el cas que la petició no requereixi la presentació de projecte.
  • Dos mesos en el cas que la petició requereixi la presentació de projecte.
 • Efectes del silenci: Transcorregut el termini de durada del procediment sense rebre resposta de l'Ajuntament el silenci és negatiu.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Sol·licitud degudament emplenada. 
    - Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
   - Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.

    Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació: 
    
   1. Annex associat a una sol·licitud de llicència per ocupar la via pública amb material de construcció (per veure model cliqueu aquí). 
    -  Cal descarregar l'esmentat annex, omplir-lo, signar-lo i adjuntar-lo a la sol·licitud de llicència.
    - Els camps de l'annex marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.
    - La referència cadastral consta en el rebut d'IBI (urbana). O bé, podeu consultar-la clicant aquí
   2. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu" d'aquest tràmit).
   3. Croquis, acotat, de l'ocupació indicant com es resol el pas de vianants.
   4. Fotografies de l'estat actual de la via pública a ocupar.
   5. En els casos de bastides de més de 5 m d'alçada: projecte tècnic, visat, del muntatge i utilització de la bastida o bé, en el cas de bastides normalitzades (per exemple metàl·lics tubulars prefabricats), documentació alternativa que inclogui el certificat del producte expedit per un organisme nacional de normalització i el manual d'instruccions del fabricant sobre el muntatge i utilització i desmuntatge.
     
 •  A l'annex que l'interessat ha d'adjuntar a la instància, declara responsablement:
  1. Que actua en nom propi i/o en cas d'actuar com a representant legal, disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  2. Que disposa de llicència d'obres / ha presentat la comunicació prèvia per executar les obres descrites amb l'ocupació de via pública sol·licitada, i que ha pagat les taxes municipals i l'ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) corresponent.
  3. Que, pel que fa a l'ocupació de la via pública: 
   a) Garanteix que existirà un pas de vianants amb una amplada mínima d'1,50 m o que preveurà un pas de vianants alternatiu.
   b) Estarà degudament senyalitzada i complirà les condicions de seguretat per a les persones i les coses. 
   c) Només ocuparà els m2 i els dies assenyalats en la sol·licitud. En cas de necessitar ocupar més superfície i/o dies, presentarà una altra petició de llicència per ocupar la via pública i abonarà les taxes municipals corresponents. 
  4. Que les dades consignades en l'esmentada declaració són certes i que aporta els documents que es relacionen a la instància.
    
 •  Documentació resultant: Notificació de l'acord de concessió o denegació de la llicència sol·licitada.
   
 •  Condicions generals:
  1. L'interessat ha de prendre les mesures corresponents per evitar molèsties tant als veïns com als vianants. Si les obres, per a les quals es demana la llicència d'ocupació de la via pública, suposen l'abocament de residus per la façana fins al contenidor exterior, s'ha de fer obligatòriament mitjançant la col·locació de conductes o tubs d'evacuació existents per aquest fi.
  2. A l'obra s'haurà de disposar d'una còpia de la llicència municipal per ocupar la via pública.
  3. La llicència no autoritza a tallar la via pública. En cas que sigui necessari fer-ho, l'interessat ha de sol·licitar l'autorització corresponent a la Policia Local, indicant el/s dia/es i hora/es previstos d'ocupació amb l'antelació mínima d'una setmana.
    
 • Observacions: No es podrà ocupar la via pública fins a la resolució de sol·licitud de llicència per dur-la a terme.Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet