Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / 11. LLICÈNCIA PER OCUPAR LA VIA PÚBLICA AMB MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ

11. LLICÈNCIA PER OCUPAR LA VIA PÚBLICA AMB MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ

 

 


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu / taxes: Ocupació de sòl amb materials de construcció, grues, bastides, mercaderies, contenidors, instal·lacions provisionals o auxiliars, i reserva d'espai restringit a circulació o talls via pública, amb un mínim de 31,00 €, per m2 o fracció i dia:
  • en carrers de categoria especial i A: 0,48 €
  • en carrers de categoria B i C:          0,36 €
   Autorització per l'ocupació de la via pública: 16,22 €

Com es fa

 • Documentació necessària:
 • Sol·licitud normalitzada (vegeu model a l'apartat "Documents"), amb indicació de les obres per a les quals es necessita ocupar la via pública, el tipus d'ocupació, la situació (carrer i número) i els dies i la superfície a ocupar. La instància ha d'anar acompanyada de la següent documentació:
  1. Plànol cadastral. 
  2. Croquis de l'ocupació.
  3. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents.
  4. En els casos de bastides de més de 5 m d'alçada: projecte tècnic, visat, del muntatge i utilització de la bastida o bé, en el cas de bastides normalitzades (per exemple metàl·lics tubulars prefabricats), documentació alternativa que inclogui el certificat del producte expedit per un organisme nacional de normalització i el manual d'instruccions del fabricant sobre el muntatge i utilització i desmuntatge.
 •  A la instància normalitzada, l'interessat declara responsablement:
  1. Que actua en nom propi i/o en cas d'actuar com a representant legal, disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  2. Que disposa de llicència d'obres / ha presentat la comunicació prèvia per executar les obres descrites amb l'ocupació de via pública sol·licitada, i que ha pagat les taxes municipals i l'ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) corresponent.
  3. Que, pel que fa a l'ocupació de la via pública: a) Garanteix que existirà un pas de vianants amb una amplada mínima d'1,50 m o que preveurà un pas de vianants alternatiu. b) Estarà degudament senyalitzada i complirà les condicions de seguretat per a les persones i les coses. c) Només ocuparà els m2 i els dies assenyalats en la sol·licitud. En cas de necessitar ocupar més superfície i/o dies, presentarà una altra petició de llicència per ocupar la via pública i abonarà les taxes municipals corresponents. 
  4. Que les dades consignades en l'esmentada declaració són certes i que aporta els documents que es relacionen a la instància.
 •  Documentació resultant: Notificació de l'acord de concessió o denegació de la llicència sol·licitada.
 •  Condicions generals:
  1. L'interessat ha de prendre les mesures corresponents per evitar molèsties tant als veïns com als vianants. Si les obres, per a les quals es demana la llicència d'ocupació de la via pública, suposen l'abocament de residus per la façana fins al contenidor exterior, s'ha de fer obligatòriament mitjançant la col·locació de conductes o tubs d'evacuació existents per aquest fi.
  2. A l'obra s'haurà de disposar d'una còpia de la llicència municipal per ocupar la via pública.
  3. La llicència no autoritza a tallar la via pública. En cas que sigui necessari fer-ho, l'interessat ha de sol·licitar l'autorització corresponent a la Policia Local, indicant el/s dia/es i hora/es previstos d'ocupació amb l'antelació mínima d'una setmana.
 • Observacions: No es podrà ocupar la via pública fins a la resolució de sol·licitud de llicència per dur-la a terme.Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet