Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / EXPEDIENTS DE COMPENSACIÓ (ESTATUTS I BASES / PROJECTES DE COMPENSACIÓ)

EXPEDIENTS DE COMPENSACIÓ (ESTATUTS I BASES / PROJECTES DE COMPENSACIÓ)

Per desenvolupar un Polígon d'Actuació (PA) o un Pla especial de reforma interior (PERI), si hi ha diversos propietaris de finques incloses dins el seu àmbit, es poden constituir en Junta de Compensació, mitjançant la tramitació dels corresponents Estatuts i Bases d'Actuació i, un cop constituïda la Junta, presentar el Projecte de Compensació per a la seva aprovació.
Si és un únic propietari no cal la constitució d'una Junta de Compensació.
Dins de la gestió urbanística ens trobem també amb expedients de divisió poligonal i també de determinació o modificació de sistemes o modalitats d'actuació, que els particulars poden sol·licitar i promoure.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa:
  • Pla general d'ordenació urbana (PGOU). 
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOCG núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
 • Preu: Les taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents:
  • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària:
               IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394 
   En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
               - Urbanisme - expedient de compensació. 
    
  • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.
 • Les taxes/impost a autoliquidar per a aquest tràmit són les següents:
  • Estudis d'ordenació volumètrica. Per cada 1.000 m2 o fracció (mínim 1.000,00 €): 66,49 €.
  • En tots els expedients de Gestió urbanística, els anuncis oficials es cobraran al preu del cost de les  publicacions realitzades.

Com es fa

 • Documentació necessària:
   1. Formulari degudament emplenat.
    - Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
    - Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.
   2. Estatuts i Bases d'Actuació, si cal la constitució d'una Junta de Compensació i l'escriptura notarial, un cop aprovats els Estatuts i Bases, per poder incriure's en el Registre d'Entitats Urbanístiques Col.laboradores. 
   3. Projecte de Compensació. 
   4. Certificats de domini i càrregues del Registre de la Propietat.

  Accions del document

  © Ajuntament de Roses 2013
  Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
  Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

  Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet