FACTURES ELECTRÒNIQUES

Presentació de factures electròniques

Presentació d’una factura electrònica pels serveis prestats a l’Ajuntament de Roses.

Característiques

En què consisteix: 

A partir del dia 15 de gener de 2015, els proveïdors que hagin de lliurar una factura pels serveis prestats o béns lliurats a l’Ajuntament de Roses la podran presentar electrònicament en el format i condicions establerts normativament o, en determinats casos, en paper a traves del Registre general de l’Ajuntament.

Com es fa?

Per presentar una factura electrònica a l'Ajuntament de Roses, a partir de 2015 es podrà seguir l'enllaç relatiu a Facturació Electrònica que trobareu dins la Seu electrònica de l’Ajuntament que figura dins l’apartat Informació a Proveïdors: 

http://www.roses.cat/ajuntament/informacio-administrativa/informacio-a-proveidors/seu-electronica

Per a més informació sobre aquest servei podeu accedir al portal del Consorci AOC (Consorci Administració Oberta de Catalunya) a través de l'enllaç següent: 

http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT-Empreses

Què es necessita?

Les factures electròniques s’han d’ajustar al format estructurat factura-e. Per a conèixer els requisits de les factures i les obligacions legals per als emissors, consulteu el portal de facturació electrònica del Ministerio de Industria, Energia y Comercio: 

http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx

Normativa legal:

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público

Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público

Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Preu:

Tràmit gratuït

Documentació Addicional: 

http://www.roses.cat/ajuntament/informacio-administrativa/informacio-a-proveidors/presentacio-factures-a-lajuntament-de-roses
Accions del document