INFORMES TÈCNICS D'ACCIDENT

Informe intern d'accident


Característiques

  • Òrgan de resolució:

Lloc de presentació:

Les persones jurídiques: estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.

Les persones físiques: poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà a l'oficina d'assistència en matèria de registres (Plaça Catalunya, número 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

En el supòsit que s’actui per mitjà de representant caldrà que s’acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.

A aquests efectes, s’entendrà acreditada la representació per apoderament «apud acta» efectuada en el Servei d’Atenció al Ciutadà, o bé de forma de forma electrònica.

  • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
  • Normativa legal:
  • Preu / taxes: Full d'informació d'accidents de trànsit o altres peritatges tècnics: 31,78 €

Com es fa

  • Documentació necessària: Instància amb la sol·licitud si es presenta a l'Ajuntament.
  • Documentació resultant:

Accions del document