INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES DE FET

L’objecte d’aquest tràmit és la inscripció en el Registre municipal de parelles de fet de l’Ajuntament de Roses, el qual té caràcter administratiu i es destina a les inscripcions voluntàries d’unions estables de parella.

La inscripció es durà a terme en la forma i amb els requisits que s’estableixen en el codi civil i en aquestes normes d’organització i funcionament en l’àmbit del terme municipal de Roses.


Característiques


Podran instar la seva inscripció en el Registre totes aquelles parelles que, pel seu lliure i ple consentiment, hagin constituït una unió estable de convivència no matrimonial i acreditin el compliment dels següents requisits:
a. Ser major d’edat o menor emancipat.
b. No formar parella estable amb una altra persona.
c. No haver estat declarats incapacitats.
d. No ser parents per consanguinitat o adopció en línia directa, o per consanguinitat en segon grau col·lateral.
e. Estar empadronats al municipi de Roses, amb un mínim de dos anys de convivència.

 • Lloc de presentació: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física
 • Normativa legal: Ordenança reguladora del Registre Municipal de Parelles de Fet
 • Preu / taxes: Sense taxes.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Sol·licitud/Compareixença signada per ambdues persones
  • Fotocòpia del DNI d’ambdues persones
  • Si és el cas, conveni regulador de les relacions personals i patrimonials de la parella (únicament si es desitja que quedi constància de l’esmentat document en el Registre.
 • Documentació resultant: Còpia de la inscripció


Accions del document