Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / LLICÈNCIA D'ARMES

LLICÈNCIA D'ARMES

Sol·licitud d' autorització o renovació municipal per a la tinença i ús de les armes d' aire comprimit, d' airsoft i paintball.


Característiques

Òrgan de resolució: Decret d’alcaldia.

Lloc de presentació:

Les persones jurídiques:  Estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.

Les persones físiques: Poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà a l' oficina d' assistència en matèria de registres (Plaça Catalunya, número 12) o qualsevol dels altres previstos a l' article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d' octubre del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

Destinatari, qui ho pot demanar: Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d' obrar d' acord amb les normes civils.

Els/les menors d' edat per a l' exercici i la defensa d' aquells dels seus drets i interessos l' actuació dels quals estigui permesa per l' ordenament jurídic sense l' assistència de la persona que n' exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S' exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l' extensió de la incapacitació afecti l' exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.

Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d' afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Normativa legal:

- Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s' aprova el Reglament d' Armes.

- Ordre INT/2860/2012, de 27 de desembre, per la qual es determina el règim aplicable a certes armes utilitzables en les activitats lúdico-esportives de airsoft i paintball.

Preu: Les taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents:

- Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària:

(IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394)

- Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.

- Altres sistemes de pagament: Domiciliació bancària.

Les taxes/impost a auto-liquidar per aquest tràmit són les següents:

- Tramitació de llicència per armes d' aire comprimit, per unitat: 16,22 €.

 • Termini màxim de durada del procediment:  3 mesos.
 • Efectes del silenci: Silenci administratiu – Negatiu.
 • Compliment Llei 39/2015

Com es fa.

Documentació necessària:

 • 1. Instància de sol·licitud d' autorització o renovació de targetes d' aire comprimit.
 • 2. Justificant pagament taxes municipals. 
 • 3. Fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada
 • 4. Fotocòpia de la factura de compra de l' arma
 • 5. Tres matrius de color groc i 2 de blanques (cartolines) 
 • 6. Fotocòpia de la factura degudament segellada per la botiga on s' especifiqui el nom del titular, marca, model,.núm. de sèrie, categoria (4ª 1ª o bé 4ª 2ª) i calibre de l' arma.
 • 7. Certificat mèdic oficial
 • 8.  Consentiment del pare, mare o tutor/a

Documentació resultant: Notificació Decret Alcaldia i targeta.Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet