LLICÈNCIA D'OBRA MENOR I INSTAL.LACIONS EN DOMINI PÚBLIC

-De canalitzacions per a instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions enterrades que formin part de la xarxa general de serveis.
-D’instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions aèries.
-D’instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions en tubulars, en galeries o en caixons de serveis.
-De construcció de galeries o caixons de serveis.

- De rebaixar la vorera per entrar a un  garatge perquè té un gual


Característiques

 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal: Ordenança sobre obres, instal.lacions i serveis en el domini públic municipal (BOP de Girona, de 12 de setembre de 2008)
 • Preu / taxes: Segons ordenances fiscals vigents
 • Termini de tramitació: 1 mes
 • Efectes del silenci: 

Com es fa

 • Documentació necessària:
  1. A la sol·licitud de la llicència municipal s'haurà de presentar, com a mínim, una documentació tècnica redactada i signada per tècnic competent que inclou allò establert a l'article 6 de l'Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.
  2. Assumeix del tècnic
  3. Pressupost de les obres i instal·lacions
  4. Durada previsible de l'obra i el calendari d'execució.
  5. Estudi de Seguretat i Salut
  6. Justificant de pagament de les taxes i de l'ICIO sobre els pressupostos, més drets de connexió
 • Documentació resultant: Notificació de l'acord de la Junta de Govern Local de l'autorització/denegació de la llicència


Accions del document