Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / LLICÈNCIA PER A L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB ACTIVITATS HOSTALERES

LLICÈNCIA PER A L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB ACTIVITATS HOSTALERES

Ocupació temporal o permanent amb taules, cadires, quioscs o instal.lacions anàlogues que constitueixen l'activitat hostalera, de terrenys de domini públic municipal


Característiques

 • Òrgan de resolució: L'atorgament de llicències és competència de l'alcalde/alcaldessa qui podrà delegar en la Junta de Govern Local conforme a la legislació vigent (atès l'article 24.1 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal en l'activitat hostalera i comercial de Roses).
 • Lloc de presentació

  Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de prestació serà a l'Oficina d'assistència en matèria de registres (Plaça Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

 • Destinatari, qui ho pot demanar:

  Podran sol.licitar llicència per a l'ocupació del domini públic municipal amb terrasses de vetlladors, els titulars d'establiments d'hostaleria de caràcter permanent, excloent-se els establiments tals com venda de fruita seca, llaminadures i anàlegs que puguin expedir refrescs o gelats, per no considerar-se hostalers.

 • Normativa legal: Ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic municipal en l’activitat hostalera i comercial de Roses
 • Preu / taxes:

       Les taxes  que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents: 

• Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària
(IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394)

• Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.

Altres sistemes de pagament: Domiciliació bancària

Les taxes a autoliquidar per aquest tràmit són les següents:

  • Taxa d'autorització de la via pública    16,22 € 

Marquesines

Categories especial i A, per m2 o fracció i any (mínim de 4 m2)

109,21 €

Categories B i C, per m2 o fracció i any (mínim de 4 m2)

87,87 €

Terrasses, taules i cadires

Categoria especial, per m2 o fracció i any (mínim de 4 m2)

76,79 €

Categoria A, per m2 o fracció i any (mínim de 4 m2)

68,81 €

Categoria B, per m2 o fracció i any (mínim de 4 m2)

64,11 €

Categoria C, per m2 o fracció i any (mínim de 4 m2)

Tendals

Tendals, per ml o fracció i any.

La taxa relativa a ocupació de vol de la via pública amb tendals,només

s'aplicacarà en aquells casos en què el sòl sobre el qual es realitza la 

ocupació no tributi per cap altre concepte.

32,02 €

 

7,82 € 

 • Termini de la llicència:

       El procediment per a la resolució de cada expedient tindrà un termini d'1 mes, passat el qual la sol.licitud s'entendrà denegada per silenci administratiu (art. 24)

 • Vigència de la llicència

 1. Les llicències exposades en el Títol i i en l'article 21 del Títol II d'aquesta ordenança s'atorgaran per un any natural i s'entendran tàcitament prorrogades en els mateixos termes en anys successius si cap de les parts, Ajuntament i interessat, comunica per escrit o l'altra, abans de l'1 de gener  la seva voluntat contrària a la pròrroga.
 2. Les modificacions en les condicions de les llicències s'hauran de sol.licitar dintre del termini comprès entre l'1 de gener i el 28 de febrer de cada any.
 3. És requisit d'eficàcia de la llicència disposar de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil vigent amb les condicions i l'import que correspongui segons l' ordenança.
 •  Extinció de la llicència:

        La llicència es considerarà extingida per les raons descrites en l'article 28 de l'Ordenança.


Com es fa

 • Requesits per obtenir la llicència d'ocupació de la via pública


 • Documentació necessària:

  1. Les sol·licituds de llicència, llevat de les exposades en el Títol II de l'ordenança, han d'anar acompanyades de la documentació següent:
   
  a) Fotocòpia del DNI, NIF o NIE del sol·licitant i, en cas que aquest sigui estranger, fotocòpia dels permisos de treball i de residència, llevat que el sol·licitant estigui donat d'alta a les bases de dades municipals.
  b) Plànol delineat a escala de l’ocupació que es pretén instal·lar, amb indicació dels elements de mobiliari urbà existents, així com de la classe, del nombre, de les dimensions i de la col·locació d'aquests. 
  c) Compromís de contractació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil relativa a les activitats previstes de desenvolupar en l’espai del domini públic municipal sol·licitat, amb una quantia mínima de 300.000 euros de capital assegurat per sinistre, amb un sublímit mínim per víctima de 150.000 euros. En ocupacions de terrasses de vetlladors superiors a 65 metres quadrats, la quantia mínima serà de 600.000 euros. 

 • Documentació resultant:

Notificació de l'acord de la Junta de Govern Local d'atorgament de llicència d'ocupació.

Plànol segellat per part de l'Ajuntament


Documents


Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet