Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / LLICÈNCIA PER A L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB ACTIVITATS COMERCIALS

LLICÈNCIA PER A L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB ACTIVITATS COMERCIALS

Ocupació temporal o permanent amb objectes i mostres comercials que constitueixen l'activitat comercial, de terrenys de domini públic municipal.


Característiques

 • Òrgan de resolució: L'atorgament de llicències és competència de l'alcaldessa qui podrà delegar en la Junta de Govern Local conforme a la legislació vigent (atès l'article 25.1 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal en l'activitat hostalera i comercial de Roses).
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Podran sol.licitar llicència per a l'ocupació del domini públic municipal els titulars d'establiments comercials i els de venda de fruita seca, llaminadures i anàlegs que puguin expedir refrescs o gelats, per no considerar-se hostalers.
 • Normativa legal: Ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic municipal en l’activitat hostalera i comercial de Roses
 • Preu / taxes:

   

  Altres ocupacions comercials

   

   

  Categoria especial, per m2 o fracció  i any

  61,73 €

   

  Categoria A, per m2 o fracció  i any

  55,07 €

   

  Categoria B, per m2 o fracció i any

  51,30 €

   

  Categoria C, per m2 o fracció  i any

  26,60 €

   

 • Vigència de la llicència:
  1. Les llicències exposades en el Títol I i en l'article 21 del Títol II d'aquesta ordenança s'atorgaran per any natural i s'entendran tàcitament prorrogades en els mateixos termes en anys successius si cap de les parts, Ajuntament i interessat, comunica per escrit a l'altra abans de l'1 de gener  la seva voluntat contrària a la pròrroga.
  2. Les modificacions en les condicions de les llicències s'hauran de sol.licitar dintre del termini comprès entre l'1 de gener i el 28 de febrer de cada any.
  3. És requisit d'eficàcia de la llicència disposar de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil vigent amb les condicions i l'import que correspongui segons aquesta ordenança.

Com es fa

 • Documentació necessària:

  1. Les sol·licituds de llicència exposades en el Títol II de l'ordenança, han d'anar acompanyades de la documentació següent:
   
  a) Fotocòpia del DNI, NIF o NIE del sol·licitant i, en cas que aquest sigui estranger, fotocòpia dels permisos de treball i de residència, llevat que el sol·licitant estigui donat d'alta a les bases de dades municipals.
  b) Plànol (o croquis) i descripció de l'activitat que sol.liciten poder exercir amb indicació de l'ocupació (superfície) sol.licitada.
  c) Justificant conforme s’ha efectuat el pagament de les taxes municipals corresponents.
  d) Declaració signada pel peticionari d'estar al corrent dels condicionants i peceptes establerts en la ordenança.

Criteris d'ocupació del vol de la via pública amb objectes i mostres comercials: Els paràmetres i criteris a tenir en compte per a aquesta tipologia d'ocupació, principalment són els descrits en els articles 5, 7, 8, 16 i 21 de l'ordenança.

Segons l'article 21 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal en l'activitat hostalera i comercial de Roses:
És podrà ocupar el domini públic municipal amb objectes i mostres comercials adossats a les façanes, amb les condicions següents:
a) Poden anar col·locats fins a l'alçada del forjat de la planta baixa de l'establiment comercial amb un màxim de 2,50 metres d'alçada.

b) Els elements de les ocupacions no podràn sobresortir més de 50 centímetres llevat a la Rambla (Riera Ginjolers), al carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, al c/ de Sant Elm en els trams d'amplada superior a 8 metres, a l’avinguda de Rhode entre el carrer de Madrid i al carrer de la Riera Ginjolers i al Passeig Marítim, que es podrà arribar a 1 metre o 1,5 m si es tracta de mobiliari d'exposició i venda de gelats.

d) No poden dificultar la visió de les plaques de noms i números de carrer, dels senyals de trànsit, ni de cap altre element de mobiliari urbà. 

 

d) En la façana de l’establiment no es podrà instal·lar de forma fixa cap tipus d’amarratge que en sobresurti fins a dos metres d’alçada. A la resta de la façana es permetrà que siguin fixos sempre que no sobresurtin més de 5 centímetres de la façana.
e) Els objectes i mostres comercials, igual que els elements en què s’exposin, hauran de ser retirats a les hores de tancament de l’establiment.
f) Si hi ha instal·lació elèctrica, aquesta complirà la normativa vigent i els titulars seran els únics responsables de qualsevol accident que pugui ocórrer.
g) No està permesa la instal·lació d’aparells de pesar, mesurar, cobrar o similars.
h) No està permesa l’ocupació amb màquines de venda automàtica o semiautomàtica.
i) No està permesa la venda directa al carrer, exceptuant l'ocupació amb mobiliari d'exposició i venda de gelats i de menjar (tipus creps, gofres i altres similars), subjecta al compliment de la nomativa sanitària, amb la limitació d'espai ocupable establerta al punt b) d'aquest article i a l'aplicació l'article 5.6. En cap cas es permetrà l'ocupació de la via pública amb maquinària o estris de cocció o processat d'aliments.

2. Es podrà sol·licitar llicència per a l'ocupació del domini públic municipal amb objectes i mostres comercials de:
a) Fruita i verdura
b) Flors i plantes
c) Diaris i revistes
d) Fruita seca
amb les condicions següents:
a) La mercaderia es col·locarà sobre cavallets o elements de suport, mai directament a terra, i aquests adossats, o propers en el cas del punt 2.c, a la façana de l’establiment comercial, amb una amplada màxima d'1,00 metre.
b) S’ha de permetre el pas de vianants per la vorera amb un mínim d'1,00 metre de pas lliure.
c) No poden dificultar la visió de les plaques de noms i números de carrer, dels senyals de trànsit, ni de cap altre element de mobiliari urbà.
d) A la façana de l’establiment no es podrà instal·lar de forma fixa cap tipus d’amarratge que en sobresurti fins a dos metres d’alçada.
e) Els objectes i mostres comercials, igual que els elements en què s’exposin, hauran de ser retirats a les hores de tancament de l’establiment.
f) Si hi ha instal·lació elèctrica, aquesta complirà la normativa vigent i els titulars seran els únics responsables de qualsevol accident que pugui ocórrer.
g) No està permesa la instal·lació d’aparells de pesar, mesurar, cobrar o similars.
h) No està permesa l’ocupació amb màquines de venda automàtica o semiautomàtica.
3. En el supòsit de voler instal·lar un tendal, s'haurà de sol·licitar la llicència.
El tendal haurà de ser retràctil, tindrà forma rectangular i es projectarà un metre, com a màxim, cap a l’exterior del pla de façana per a les ocupacions previstes en el punt 1 de l'article 21 ; per a les ocupacions previstes en el punt 2, el tendal podrà projectar-se fins al límit de l'ocupació.
El tendal respectarà una alçada mínima lliure de 2,20 metres.

 • Documentació resultant: Notificació del decret o de l'acord de la Junta de Govern Local d'atorgament de llicència d'ocupació

Documents


Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet