Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / PLANS PARCIALS URBANÍSTICS I PLANS PARCIALS DE DELIMITACIÓ

PLANS PARCIALS URBANÍSTICS I PLANS PARCIALS DE DELIMITACIÓ

La tramitació de Plans parcials urbanístics (SUD) i de delimitació (SUND), ja siguin d'iniciativa pública o privada.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Ple de l'Ajuntament
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa:
  • Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Roses. 
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
 • Preu: Sense taxes.
  En tots els expedients de Gestió urbanística, els anuncis oficials es cobraran al preu del cost de les  publicacions realitzades.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  1. Sol·licitud (si és iniciativa privada), degudament emplenada.  
  2. Memòria, plànols i normes reguladores dels paràmetres d'ús i d'edificació del sòl avaluació econòmica de la promoció i l'estudi i justificació de la seva viabilitat pressupost de les obres i els serveis o el pa d'etapes de les unes i dels altres.
  3. Divisió poligonal, si escau.
  4. Justificació que es compleixen les determinacions del planejament sobre mobilitat sostenible.
  5. Documentació mediambiental pertinent.
  6. Justificació que s'adequa al programa d'actuació urbanística municipal, si escau.
  7. En el cas que el pla parcial sigui de delimitació, també haurà de contenir una justificació específica de l'adequació de la promoció.

 


Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet