Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / PLANS PARCIALS URBANÍSTICS I PLANS PARCIALS DE DELIMITACIÓ

PLANS PARCIALS URBANÍSTICS I PLANS PARCIALS DE DELIMITACIÓ

La tramitació de Plans parcials urbanístics (SUD) i de delimitació (SUND), ja siguin d'iniciativa pública o privada.


Característiques

 • Òrgan de resolució: Ple de l'Ajuntament
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa:
  • Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Roses. 
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
 • Preu: Sense taxes.
  En tots els expedients de Gestió urbanística, els anuncis oficials es cobraran al preu del cost de les  publicacions realitzades.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Sol·licitud (si és iniciativa privada).
  • Memòria, plànols i normes reguladores dels paràmetres d'ús i d'edificació del sòl avaluació econòmica de la promoció i l'estudi i justificació de la seva viabilitat pressupost de les obres i els serveis o el pa d'etapes de les unes i dels altres
  • Divisió poligonal, si escau.
  • Justificació que es compleixen les determinacions del planejament sobre mobilitat sostenible.
  • Documentació mediambiental pertinent.
  • Justificació que s'adequa al programa d'actuació urbanística municipal, si escau.
  • En el cas que el pla parcial sigui de delimitació, també haurà de contenir una justificació específica de l'adequació de la promoció.

 


Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet