Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / PRÒRROGA LLICÈNCIA D'OBRES (MAJOR O MENOR)

PRÒRROGA LLICÈNCIA D'OBRES (MAJOR O MENOR)

Ampliació del termini establert per a l'inici de les obres que disposen de llicència o per a l'execució de les obres amb llicència que ja estiguin en curs.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Alcalde/-ssa
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: La persona titular de la llicència d'obres.
 • Normativa: Article 189.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC 5686 de 05.08.10).
 • Preu: Les taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents:
  • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària:
               IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394 
   En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
               - Pròrroga llicència obres + el nom i número de carrer de la finca. 
    
  • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.
  • Les taxes/impost a autoliquidar per a aquest tràmit són les següents:
   • Obra major: Pròrroga termini inici o finalització obres  78,69 €.
   • Obra menor: Pròrroga termini inici o finalització obres 16,22 €. 
 • Termini màxim de durada del procediment
  • Un mes per a les obres menors.
  • Dos mesos per a les obres majors.
 • Efectes del silenci: Transcorregut el termini màxim de durada del procediment sense rebre resposta de l'Ajuntament, el silenci és positiu sempre i quan la petició s'ajusti al que estableix l'article 189.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  1. Formulari degudament emplenat.
   - Si es presenta electrònicament (via on-line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
   - Si es presenta presencialment: vegeu model d'instància clicant aquí.

    Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:
   1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest mateix tràmit).
   2. Fotografies de l'estat actual de les obres.
   3. Informe tècnic de la fase d'execució en què es troba l'obra.
     
 • Documentació resultant: Notificació del Decret de l'Alcaldia de concessió o denegació de la pròrroga sol·licitada.
   
 • Observacions:
  • Els terminis per iniciar i finalitzar les obres són:
   • Obra major: 1 any per començar i 3 per acabar.
   • Obra menor: 1 mes per començar i 6 mesos per acabar.
  • Els titulars tenen dret a obtenir una pròrroga (tant del termini d'inici com de finalització de l'obra).
  • La petició de pròrroga s'ha de presentar abans d'exhaurir el termini atorgat en la concessió de la llicència.
  • La pròrroga s'obté per la meitat del termini de què es tracti.

Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet