PROJECTES D'URBANITZACIÓ

Projectes d'obres d'iniciativa privada que tenen per finalitat posar en pràctica l'execució material de les determinacions dels plans d'ordenació urbanísitica municipal i dels plans urbanístics derivats en els àmbits d'actuació urbanística.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica. (cliqueu el link)

 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu: Les taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius mitjançant la carta de pagament que se us remetrà una vegada hàgiu formalitzat la sol·licitud (de forma presencial o electrònicament) o mitjançant ingrés per  transferència bancària al compte d’aquest Ajuntament.
 •                                    IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394

                                                                   IMPORTANT: 
  • En cas de pagament per transferència bancària cal indicar el codi de la carta de pagament i/o les següents dades:  
                               - Proj. urbanització
  • En cas de pagament per transferència bancària cal que envieu una còpia del comprovant de pagament  com a document adjunt a la sol·licitud. 
  • Si es fa de manera presencial, podeu pagar amb targeta de crèdit o dèbit.
    
 • Les taxes/impost a pagar per a aquest tràmit són les següents:
 • NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LES TAXES I/O IMPOSTOS ABANS DESCRITS.

  Els anuncis oficials es cobraran al preu del cost de les  publicacions realitzades.

Com es fa

 • PER A LA RECEPCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ:
  1. Documentació tècnica a presentar per a la recepció d'obres d'urbanització a Roses  (vegeu la documentació clicant aquí

   Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.
    
 • Documentació resultant: Acta recepció urbanització


Normativa

 • Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Roses.
 • Catàleg d'elements urbans i criteris d'urbanització de l'Ajuntament de Roses (veure l'apartat "documents").
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).

Accions del document