RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA PER A LES OBRES DE CONNEXIONS I INSTAL·LACIONS EN DOMINI PÚBLIC

Estan subjectes a aquest règim les obres i instal·lacions de connexions i/o preses per a instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions enterrades que constitueixin connexions de la xarxa general als usuaris (escomeses).


Característiques

 

 • Àrea tramitadora: Infraestructures i Serveis Públics
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot comunicar: Persona física o jurídica
 • Normativa:

- Ordenança sobre obres, instal.lacions i serveis en el domini públic municipal (BOP de Girona, de 12 de setembre de 2008).

 • Preu / taxes

Les taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents:

  • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària:

IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394 

 

  • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.

 

 • ICIO: 3,50% sobre la suma del  pressupost de SOREA (obra mecànica) i el de l’ECAM (obra civil)


Drets de connexió a la xarxa d’aigua:  

Drets de connexió (abonat domèstic), per habitatge                

30,00 €

Drets de connexió (promotor)

Fins a 15 mm de diàmetre  

100,00 €

De 20 mm de diàmetre

150,00 €

De 25 mm de diàmetre

200,00 €

De més de 25 mm de diàmetre

250,00 €

Autorització per a la connexió a la xarxa: 16,22 € 

 

Connexions a la xarxa de clavegueram o pluvials:

Escomesa: en funció dels metres 

Fins a 2 m.l. d’escomesa

                                     326,59 €

Per cada m.l. addicional o fracció

                                      68,25 €

 

 • ICIO: 3.50% sobre la suma del  pressupost de SOREA (obra mecànica) i el de l’ECAM (obra civil)
 • Drets de connexió a la xarxa de clavegueram:  

 

Drets de connexió (abonat domèstic), per habitatge

                30,00 €

Drets de connexió (promotor)

Fins a 200 mm de diàmetre

100,00 €

De 250 mm de diàmetre

150,00 €

De 315 mm de diàmetre

200,00 €

De més de 315 mm de diàmetre     

250,00 €

Autorització per a la connexió a la xarxa: 16,22 € 

 

Altres tipus de connexions:

 ICIO: 3,50% sobre la suma del  pressupost de l’ECAM

 • Autorització per a l’execució de rases: 16,22 €
 • Termini de tramitació: 20 dies naturals

Com es fa

 • Documentació necessària


1. De la companyia subministradora: Memòria dels treballs on consti classe de connexió o presa, tipus de canalització, plànol de situació i pressupost dels treballs (obra mecànica) 

2. De la ECAM: Memòria dels treballs on consti classe o tipus de paviment que s'ha de demolir, data prevista d'inici i finalització de les obres i pressupost (obra civil)

3. Justificant de pagament de les taxes i de l'ICIO sobre els pressupostos, més drets de connexió


 • Documentació resultant

 

Notificació de Decret d'Alcaldia donant per acomplert el tràmit de comunicació prèvia.
Accions del document