RESERVA D'ESTACIONAMENT PER A DISCAPACITATS

Sol·licitud de reserva d'estacionament, per a persones amb mobilitat reduïda, que siguin titulars de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat.


Característiques

 • Òrgan de resolució: Decret d'Alcaldia.
 • Lloc de presentació:

  Les persones jurídiques: Estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.

  Les persones físiques: poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà a l'oficina d'assistència en matèria de registres (Plaça Catalunya, número 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s’actui per mitjà de representant caldrà que s’acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.

  A aquests efectes, s’entendrà acreditada la representació per apoderament «apud acta» efectuada en el Servei d’Atenció al Ciutadà, o bé de forma de forma electrònica.

 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persones discapacitades, amb mobilitat reduïda, que siguin conductors/res de vehicles i persones discapacitades, amb mobilitat reduïda, que no essent conductors/res tinguin menys de 18 anys o, si són més grans, que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
 • Preu / taxes: Aquesta autorització no comporta cap taxa o preu públic.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Instància general (2 còpies).
  • DNI del sol·licitant (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
  • Resolució de l'ICCAS per la qual es reconeix el grau de discapacitat i dictamen del servei d'orientació i valoració. (A manca d'aquests documents s'admetrà certificat emès per l'ICASS que acrediti la mobilitat reduïda i el grau de discapacitat). (Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
  • Permís de conduir en vigor (Només els conductors) (Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
  • Targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat (Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
 • Documentació resultant: Notificació Decret d'Alcaldia.

Normativa

Decret 97/2002 de 5 de març del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

Accions del document