SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ MUNICIPAL

El dret a la informació pública és universal. L'abast material del dret s'entén a tota la informació pública que estigui a disposició i poder de l'autoritat pública. 


Característiques

 • Òrgan de resolució: Alcaldessa
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal: Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Preu / taxes:
  • Fotocòpies 0,20 € DIN A-4 per unitat.
  • Fotocòpies 0,30 € DIN A-3 per unitat.
  • Les primeres 30 fotocòpies estan exemptes de pagament.

Com es fa

 • Documentació necessària: Instància normalitzada que s'adjunta al tràmit. En el cas de voler rebre la documentació per correu electrònic haurà de fer constar a la instància l'adreça electrònica on es dirigiran les comunicacions.
 • Documentació resultant: La notificació del decret de l'alcaldia i, si és el cas, les fotocòpies sol·licitades. 

Documents


Accions del document