TRASLLAT DE RESTES D'UN NÍNXOL A UN ALTRE

Traslladar les restes inhumades en un o varis nínxols del cementiri de Roses a un altre o altres nínxols del mateix cementiri de Roses


Característiques

 • Tràmit: Decret 
 • Òrgan de resolució: Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
  • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria (DOGC núm. 2528, de 28.11.1997).
  • Decret 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que regula, en caràcter supletori, els serveis funeraris municipals (DOGC núm. 2946, de 05.08.1999).
  • Reglament regulador del servei públic del cementiri (veure arts 32 i 35)
 • Preu / taxes:

  Per exhumació: 43,41 €
  Per inhumació:  43,41 €
  Reducció de restes i neteja de sepultura: 74,93 €

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Instància (l'ha de presentar el titular del nínxol. En el supòsit que el titular sigui difunt prèviament ha de sol·licitar el canvi de titularitat del nínxol).
  • Fotocòpia del DNI del sol·licitant
  • Justificant pagament taxes en concepte d'exhumació, reducció de restes i inhumació .
  • Títols (originals) dels nínxols (és a dir, del que es vol exhumar i del que es vol inhumar restes)
  • En el supòsit que el sol·licitant no sigui titular del nínxol en el qual demana inhumar les despulles: ha de presentar una autorització del titular del nínxol i fotocòpia del DNI d'aquest.
 • Documentació resultant:

  Notificació del Decret d'Alcaldia 

 • Observacions:

  Una vegada efectuat el trasllat de les despulles, l'interessat ha de passar per la Unitat de Serveis Jurídics (Pça. Catalunya, 12, 3r), en horari d'atenció al públic (de 10 a 14 h), a recollir els títols dels nínxols.


Accions del document