TRASLLAT DE RESTES D'UN NÍNXOL DEL CEMENTIRI DE ROSES A UN ALTRE CEMENTIRI

Traslladar les restes inhumades en un o varis nínxols del cementiri de Roses a un altre municipi


Característiques

 • Tràmit: Decret 
 • Òrgan de resolució: Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
  • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria (DOGC núm. 2528, de 28.11.1997).
  • Decret 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que regula, en caràcter supletori, els serveis funeraris municipals (DOGC núm. 2946, de 05.08.1999).
  • Reglament regulador del servei públic del cementiri (veure arts 31 i 35)
 • Preu / taxes:

  Per exhumació: 43,41 €
  Reducció de restes i neteja de sepultura: 74,93 €

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Instància (l'ha de presentar el titular del nínxol. En el supòsit que el titular sigui difunt prèviament ha de sol·licitar el canvi de titularitat del nínxol).
  • Fotocòpia del DNI del sol·licitant
  • Justificant pagament taxes en concepte d'exhumació i reducció de restes.
  • Títol (original) del nínxol o nínxols dels quals es demana exhumar les despulles.
 • Documentació resultant: Notificació del Decret Alcaldia
 • Observacions:
  • El sol·licitant haurà de tramitar i presentar a l'Ajuntament la documentació del Departament de Sanitat i Seguretat Social - Delegació de Girona-, acreditativa d'haver obtingut els corresponents permisos de trasllat establets a l'article 22 de l'esmentat Reglament de policia sanitària mortuòria.
  • Una vegada efectuat el trasllat de les despulles, l'interessat ha de passar pel Departament de Secretaria (Pça. Catalunya, 12, 3r), en horari d'atenció al públic (de 10 a 14 h) a recollir els títols dels nínxols.

Accions del document