Incidències tècniques

21/08/2021

Incidència tècnica correguda en les aplicacions informàtiques corporatives des de les 21 hores del passat dia 21 d’agost, la qual ha suposat la inhabilitació temporal de les mateixes.

Aquesta incidència no afecta a l’entrada de documents en el Registre General de l’Ajuntament, podent-se presentar sol·licituds i instàncies de manera electrònica i presencial.

Un cop se solucionin els problemes tècnics i quedin restituïdes totes les aplicacions, l’Ajuntament determinarà per als terminis no vençuts la seva ampliació pel període equivalent a la incidència ocorreguda.

Incidència tècnica solucionada a les 21 hores del dia 25 d'agost de 2021.

 

18/01/2019

Incidència tècnica detectada, per la qual cosa s'amplia el termini de reconeixement de despeses amb càrrec al pressupost de 2018, el qual finalitzava el 18 de gener de 2019, fins al dia 21 de gener de 2019 a les 15 h.

- Informe tècnic. Informe tècnic correció d'errada.
- Decret

 

25/01/2017

En el dia d’avui, s’ha produït una incidència tècnica al sistema informàtic que ha impossibilitat el funcionament ordinari d’aquest ajuntament.

D’acord amb l’article 32.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques "Quan una incidència tècnica hagi impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o aplicació que correspongui, i fins que es solucioni el problema, l’Administració podrà determinar una ampliació dels terminis no vençuts, havent-se de publicar a la seu electrònica tant la incidència tècnica com l’ampliació concreta del termini no vençut".

S'ha acordat l’ampliació dels terminis no vençuts fins a la resolució de la incidència del sistema informàtic d’aquest ajuntament.

27/01/2017 Actualització

Tenir per resolta la incidència del sistema informàtic esdevinguda el dia 25 de gener d’enguany, que es va perllongar fins el dia 26, i acordar l’ampliació dels terminis no vençuts per aquests dos dies.

 

Accions del document