Exp.: 2019/005406 Procés selectiu per a la contractació laboral indefinida de tres conserges d'escola i per a la creació d'una borsa de treball, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure (grup AP).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
Junta de Govern Local de l'1 d'agost de 2019

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’agost de 2019, va aprovar la convocatòria i les bases del procés selectiu per a la contractació laboral indefinida de tres conserges d’escola i per a la creació d’una borsa de treball per cobrir les suplències temporals que es produeixin en aquesta categoria, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure (grup AP).

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per formar part del procés selectiu, l'Alcaldia, mitjançant Resolució de data 27 de setembre de 2019, ha resolt aprovar les llistes d’admesos i exclosos i les d’exempts de realitzar les proves d’acreditació de reunir els requisits de coneixement del català i del castellà; designar els membres del tribunal qualificador; fixar les dates de realització de les proves i ordenar l’exposició al públic d’un edicte en el tauler d’edictes electrònics municipal, concedint un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació per presentar reclamacions contra les exclusions i/o exempcions.

Trobareu l'edicte a l'apartat "Documents".

Roses, 27 de setembre de 2019 

Departament de Recursos Humans

Observacions

Termini de presentació de sol·licituds per formar part del procés selectiu: tancat

Accions del document