Exp.: 2019/011061 Procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de cap del Departament de Serveis Informàtics, reservada al torn de promoció interna (grup A1).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
BOP de Girona número 231 de data 3 de desembre de 2019

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 21 de novembre de 2019, va aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de cap del Departament de Serveis Informàtics reservada al torn de promoció interna, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, vacant a la plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de Roses i dotada amb les retribucions corresponents al grup A1.

L'Alcaldia, mitjançant la Resolució número 1.178 de data 23 de març de 2020, ha resolt suspendre els processos selectius de l’Ajuntament de Roses en curs, de conformitat amb la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, fins que perdi la vigència l’esmentat Reial decret 463/2020.

Roses, 23 de març de 2020

Departament de Recursos Humans

Observacions

Procés suspès fins que perdi vigència el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma.

Accions del document