Exp. 2020/000781 Procés selectiu per a la provisió de set places d'agent interí de la Policia Local i per a la creació d'una borsa de reposició d'agents, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure (grup C2).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
BOP de Girona número 33_1057 de data 18 de febrer de 2020

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 2020, ha aprovat les bases que regeixen la convocatòria del procés selectiu per a la provisió de set places d’agent interí de la Policia Local per a la temporada turística 2020 i per a la creació d’una borsa de reposició d’agents, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, atès que es donen els requisits previstos en l’article 32 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

L'Alcaldia, mitjançant la Resolució número 1.178 de data 23 de març de 2020, ha resolt suspendre els processos selectius de l’Ajuntament de Roses en curs, de conformitat amb la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, fins que perdi la vigència l’esmentat Reial decret 463/2020.

Roses, 23 de març de 2020

Departament de Recursos Humans

Observacions

Procés suspès fins que perdi vigència el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma.

Accions del document