Exp.: 2020/000782 Procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de tècnic de grau mitjà en gestió econòmica, mitjançant el sistema de selecció de concurs oposició lliure (grup A2).

Tipus:
Edicte
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
Junta de Govern Local del 27 de febrer de 2019

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 2020, va aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic/a de grau mitjà en gestió econòmica i control intern de l’assignació eficient de recursos públics, enquadrada a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic/a de grau mitjà, grup A, subgrup A2, i per a la creació d’una borsa de treball per cobrir possibles necessitats temporals de personal tècnic de gestió de la mateixa categoria a qualsevol dels departaments de l’Àrea d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Roses, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.

Finalitzades totes les proves del procés selectiu i presentada la documentació per part dels aspirants aprovats, es fa públic el resultat amb la relació d’aprovats i les propostes de nomenament i de creació d'una borsa de treball, que podran ser recorregudes en alçada davant l’alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Roses, en el termini d’un mes des de la seva publicació en el tauler d’edictes electrònics municipal, d’acord amb el que estableixen els articles 80.4 del Reglament del  personal al servei de les entitats locals i 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Roses, 22 d'octubre de 2020

Departament de Recursos Humans

Accions del document