Exp. 2021/004789 Procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de tècnic/a de joventut mitjançant el sistema de concurs oposició lliure (grup A2).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
BOP de Girona número 124 de data 30 de juny de 2021

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 17 de juny de 2021, va aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic/a de joventut, enquadrada a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a de grau mig, grup A, subgrup A2, i per a la creació d’una borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.

Finalitzades totes les proves del procés selectiu i obtingudes les qualificacions finals dels aspirants, la llista d’aprovats per ordre de puntuació amb les propostes del tribunal qualificador es fa pública en el tauler d’edictes electrònics municipal, per tal que pugui ser recorreguda en alçada davant l’alcalde president, en el termini d’un mes des de la seva publicació, d’acord amb el que estableixen els articles 80.4 del Reglament del  personal al servei de les entitats locals i 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Roses, 2 de novembre de 2021

Departament de Recursos Humans

Accions del document