Exp. 2021/007070 Procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de tècnic/a de gestió del Servei d'Atenció al Ciutadà reservada al torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (grup A2).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
BOP de Girona número 163 de data 25 d'agost de 2021

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 12 d'agost de 2021, va aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic/a de gestió del Servei d’Atenció al Ciutadà reservada al torn de promoció interna, enquadrada a l’escala d’administració general, subescala tècnica, classe tècnic de grau mitjà, grup A, subgrup A2, vacant a la plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de Roses, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició.

 

Obtingudes les qualificacions finals dels aspirants, el tribunal fa pública la llista d’aprovats per ordre de puntuació, elevant a l’alcalde president de la corporació la proposta del nomenament com a funcionària de carrera de l’única aspirant que ha superat totes les proves del procés selectiu de forma satisfactòria.

 

L’aspirant proposada haurà de presentar en el Registre general de l’Ajuntament de Roses (presencialment o de forma telemàtica), en el termini de 5 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la llista ordenada d’aprovats amb les qualificacions finals i la proposta del tribunal en el tauler d’edictes electrònics municipal, la documentació relacionada a la base segona que encara no hagi acreditat.

 

Si dins del termini esmentat, tret dels casos de força major, l’aspirant proposada no presenta la documentació o no reuneix les condicions i els requisits exigits a la base segona, no podrà ser nomenada funcionària de carrera i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què pugui haver incorregut per falsedat.

 

Presentada la documentació per part de l’aspirant en el termini reglamentari i una vegada feta la comprovació que reuneix les condicions i els requisits exigits en la base segona, serà nomenada funcionària de carrera.

El resultat del procés selectiu, amb la puntuació final de les proves selectives i la llista d’aprovats podrà ser recorreguda en alçada davant de l’alcalde president de l’Ajuntament de Roses, en el termini d’un mes des de la seva publicació en el tauler d’edictes electrònics municipal, d’acord amb el que estableixen els articles 80.4 del Reglament de personal al servei de les entitats locals i 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 

Roses, 23 de novembre de 2021

Departament de Recursos Humans

Accions del document