Exp. 2021/007068 Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'educadors/es de llar d'infants, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure (grup C1).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
BOP de Girona número 156 de data 16 d'agost de 2021

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 5 d'agost de 2021, va aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per per a la creació d’una borsa de treball d'educadors/es de llar d'infants, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, grup C1.

Finalitzat el termini de presentació de documentació, el tribunal fa públic el resultat del procés selectiu amb la llista d’aprovats per l’ordre de la qualificació obtinguda.

A partir de les qualificacions definitives, el tribunal proposa la creació d’una borsa de treball d’educadors/es de llar d’infants, formada per les persones que han superat totes les proves selectives i han presentat tota la documentació especificada a la clàusula dotzena de les bases, que acredita el compliment de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a les clàusules segona i tercera, en el termini reglamentari.

La proposta de creació d’una borsa de treball d’educadors/es de llar d’infants podrà ser recorreguda en alçada davant de l’alcalde president de l’Ajuntament de Roses, en el termini d’un mes des de la seva publicació en el tauler d’edictes electrònics municipal, d’acord amb el que estableixen els articles 80.4 del Reglament de personal al servei de les entitats locals i 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Roses, 18 de novembre de 2021

Departament de Recursos Humans

 

 

 

 

 

Accions del document