Exp. 2021/007280 Procés selectiu per a la provisió en propietat de cinc places de conserge d'instal·lacions esportives mitjançant el sistema de concurs oposició lliure (grup AP).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
BOP de Girona número 175 de data 10 de setembre de 2021

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 30 d’agost de 2021, va aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a la provisió en propietat de cinc places de conserge d’instal·lacions esportives, per ocupar cinc places vacants de la plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de Roses, dotades amb les retribucions corresponents al grup AP, i per a la creació d’una borsa de treball formada amb aquells aspirants que superin les proves selectives i reuneixin totes les condicions i requisits exigits, però no siguin proposats/ades per ser nomenats/ades, per tal de cobrir les substitucions o necessitats puntuals que es produeixin del personal municipal de la categoria de conserge (grup AP), mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure.

El tribunal fa pública, a la pàgina web municipal i en el tauler d'edictes electrònics municipal, la llista dels aspirants amb la valoració provisional dels mèrits de la fase de concurs i estableix un termini de 5 dies hàbils per presentar esmenes i/o reclamacions, comptats a partir de l'endemà de la seva publicació en el tauler d'edictes municipal.

Finalitzat el termini de 5 dies hàbils d'esmenes i reclamacions, el tribunal farà pública la valoració definitiva de la fase de concurs a la pàgina web municipal.

 

Roses, 3 de desembre de 2021

Departament de Recursos Humans

Observacions

Termini presentació esmenes i/o reclamacions: del 7 al 14 de desembre de 2021

Accions del document