Exp. 2021/007362 Procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de conserge de serveis generals reservada al torn de persones discapacitades, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure (grup AP).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
BOP de Girona número 175 de data 10 de setembre de 2021

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 30 d’agost de 2021, va aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de conserge de serveis generals reservada al torn de persones discapacitades, per ocupar una plaça vacant de la plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de Roses, dotada amb les retribucions corresponents al grup AP, i per a la creació d’una borsa de treball formada amb aquells aspirants que superin les proves selectives i reuneixin totes les condicions i requisits exigits, però no siguin proposats/ades per ser nomenats/ades, per tal de cobrir les substitucions o necessitats puntuals que es produeixin del personal municipal de la categoria de conserge (grup AP), mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure.

Finalitzats tots els exercicis de la fase d'oposició els aspirants que l'han superat han de presentar, en el Registre General de l'Ajuntament de Roses, d'alguna de les formes especificades a l'apartat 7.2 de les bases, la documentació acreditativa dels mèrits que es vulguin al·legar, en el termini de 5 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de la llista ordenada dels aspirants en el tauler d'edictes electrònics municipal, tenint en compte que quan la documentació no sigui presentada en el Registre General (presencial o telemàtic) d'aquest ajuntament, caldrà trametre un correu electrònic a l'adreça recursoshumans@roses.cat dins del termini establert per presentar mèrits, amb la indicació de les dades de la persona que ha presentat la documentació, la forma, el lloc i la data de presentació i les dades de contacte de l'administració on s'hagi presentat la documentació.

 

Roses, 3 de desembre de 2021

Departament de Recursos Humans

Observacions

Termini de presentació de mèrits: del 7 al 14 de desembre de 2021, ambdós inclosos.

Accions del document