Exp. 2022/001191 Procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure (grup C1)

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
BOP de Girona número 79 de data 26 d'abril de 2022

Resum

 

L'Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 14 d'abril de 2022, va aprovar la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca i per a la creació d'una borsa de treball per cobrir les suplències temporals que es produeixin en aquesta categoria, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, grup C1.

Les esmentades bases estan publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 79 de 26 d'abril de 2022. 

L'anunci de la convocatòria del procés selectiu està publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat número 106 de data 4 de maig de 2022 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8.661 de data 5 de maig de 2022.

 

Revisada la documentació presentada pels aspirants en el termini reglamentari, feta la comprovació que reuneixen les condicions i els requisits exigits a les bases cinquena i sisena i obtinguda la llista d’aprovats per ordre de puntuació, el tribunal qualificador eleva a l’alcalde president de la corporació la proposta de nomenament com a funcionari/a en pràctiques de l'aspirant que ha assolit la millor qualificació, enquadrada enquadrada a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a auxiliar, grup C, subgrup C1, complement de destí 17, per ocupar una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca vacant a la plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de Roses, i la proposta de creació d’una borsa de treball de tècnics auxiliars de biblioteca, formada pels aspirants que han superat la prova psicotècnica, però pel nombre de places convocades no siguin proposats per al seu nomenament.

 

El resultat del procés selectiu amb la llista d’aprovats per ordre de puntuació i les propostes del tribunal qualificador es fa públic en el tauler d’edictes electrònics municipal, per tal que pugui ser recorregut en alçada davant de l’alcalde president en el termini d’un mes des de la seva publicació, d’acord amb el que estableixen els articles 80.4 del Reglament del  personal al servei de les entitats locals i 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Roses, 14 de juliol de 2022

Departament de Recursos Humans

 

 

Accions del document