Exp. 2022/001535 Procés selectiu per a la provisió definitiva de dues places d'educador/a de llar d'infants reservades al torn de promoció interna, mitjançant el procediment de concurs oposicio (grup C1)

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
BOP de Girona número 76 de data 21 d'abril de 2022

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 7 d’abril de 2022, va aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a la provisió definitiva de dues places d’educador/a de llar d’infants reservades al torn de promoció interna, grup C, subgrup C1, complement de destí 17, vacants a la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament de Roses, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició.

Les esmentades bases estan publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 76 de data 21 d’abril de 2022.

L'anunci de la convocatòria del procés selectiu està publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8.656 de data 28 d'abril de 2022. 

Finalitzats tots els exercicis de la fase d’oposició, les aspirants aprovades han renunciat a la fase de concurs.

De conformitat amb la base tretzena, tots els aspirants aprovats han de presentar, en el Registre electrònic de l’Ajuntament de Roses, en el termini de 5 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la llista ordenada d’aprovats amb les qualificacions finals en el tauler d’edictes electrònics municipal, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la base segona de la convocatòria que encara no hagin acreditat.

Feta la comprovació que totes les aspirants ja han acreditat que reuneixen les condicions i els requisits exigits a la base segona, el tribunal eleva a l’alcalde president de la corporació la proposta de contractació laboral fixa amb la categoria d’educador/a de llar d’infants, grup C, subgrup C1, complement de destí 17, de les dues úniques aspirants que han superat totes les proves selectives de forma satisfactòria.

El tribunal qualificador fa públic el resultat del procés selectiu amb la qualificació final de les proves selectives i la llista ordenada d’aprovats, per tal que pugui ser recorregut en alçada davant de l’alcalde president, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva publicació en el tauler d’edictes electrònics municipal, d’acord amb el que estableix l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Roses, 7 de juliol de 2022

Departament de Recursos Humans

 

Accions del document