Exp. 2022/002009 Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de tècnics/ques d'administració general, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure (grup A1)

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
BOP de Girona número 79 de data 26 d'abril de 2022

Resum

 

L'Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 14 d'abril de 2022, ha aprovat la convocatòria de les bases reguladores del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment possibles vacants de personal funcionari, que pugui ser nomenat interinament per substituir empleats amb dret a reserva de lloc de treball durant el temps estrictament necessari, per cobrir vacants de la plantilla municipal o per atendre necessitats urgents en la categoria de tècnic/a d'administració general , enquadrades a l'escala d'administració general, subescala tècnica, classe tècnic/a superior,  grup A, subgrup A1, complement de destí 24, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure. 

Les esmentades bases estan publicades íntegrament en el Butlletí oficial de la Província de Girona número 79 de data 26 d'abril de 2022. 

L'anunci de la convocatòria del procés selectiu està publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8.661 de data 5 de maig de 2022. 

 

Revisada la documentació presentada pels aspirants en el termini reglamentari, feta la comprovació que reuneixen les condicions i els requisits exigits a les bases quarta i cinquena i obtinguda la llista d’aprovats per ordre de puntuació, el tribunal qualificador eleva a l’alcalde president de la corporació la proposta de creació d’una borsa de treball de tècnics/ques d’administració general, enquadrats a l’escala d’administració general, subescala tècnica, classe tècnic/a superior, grup A, subgrup A1, complement de destí 24.

 

El resultat del procés selectiu amb la llista d’aprovats per ordre de puntuació i la proposta del tribunal qualificador es fa públic en el tauler d’edictes electrònics municipal, per tal que pugui ser recorregut en alçada davant de l’alcalde president en el termini d’un mes des de la seva publicació, d’acord amb el que estableixen els articles 80.4 del Reglament del  personal al servei de les entitats locals i 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Roses, 15 de juliol de 2022

Departament de Recursos Humans

 

 

Accions del document