Exp. 2022/004040 Procés selectiu per a l'accés en propietat a dues places d'auxiliar d'informació turística, grup C2.

Tipus:
Edicte
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
BOP de Girona número 216 de data 11 de novembre de 2022

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2022, ha aprovat la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a l’accés en propietat a dues places d’auxiliar d’informació turística, enquadrades a l’escala d’administració general, subescala auxiliar, classe auxiliar d’informació, grup C, subgrup C2, complement de destí 16, vacants a la plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de Roses, i per a la creació d’una borsa de treball per tal de cobrir possibles vacants o necessitats temporals que es puguin presentar en aquesta categoria, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure.

 

Les esmentades bases estan publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 216 de data 11 de novembre de 2022 i l'anunci de la convocatòria està publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8.797 de data 21 de novembre de 2022 i el el Butlletí Oficial de l'Estat número 279 de data 21 de novembre de 2022.

 

El tràmit d’inscripció al procés selectiu s’ha de realitzar durant el termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de l’última de les publicacions de l’anunci de la convocatòria en els diaris oficials; es a dir, del 22 de novembre al 12 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

 

Forma de realització del tràmit d’inscripció al procés selectiu

 

El tràmit es podrà realitzar telemàticament o presencialment.

 

 

S’ha de tenir en compte que per fer tràmits telemàtics cal disposar de certificat digital i/o idCAT Mòbil i cal fer el pagament dels drets de participació en el moment de realitzar el tràmit electrònicament.

 

Per qualsevol dubte o incidència en el moment de realitzar el tràmit telemàtic, cal trucar al telèfon de suport 872 220 594, de dilluns a divendres, de 8 h a 20 h.

 

 

S’ha de tenir en compte que cal efectuar el pagament dels drets de participació en el moment de fer el tràmit presencialment a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà i que únicament es pot pagar amb targeta de crèdit.

 

Documentació que s’ha de presentar durant el tràmit d’inscripció al procés selectiu:

 

En el moment de realitzar el tràmit d’inscripció, cal adjuntar la següent documentació:

 

  • La sol·licitud per participar en el procés selectiu, tenint en compte que en cas de presentació telemàtica la sol·licitud es genera automàticament en el moment de dur a terme el tràmit d’inscripció, on s’ha d’especificar que se sol·licita ser admès en el procés selectiu per a l’accés en propietat a dues places d’auxiliar d’informació turística.

 

  • El formulari per a l’admissió a convocatòries de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de l’Ajuntament de Roses (Annex II de les bases), que s’ha d’omplir d’acord amb les instruccions que hi figuren al dors i ha d’estar signat i datat per l’aspirant. La manca de presentació i/o signatura d’aquest formulari suposarà la no admissió de l’aspirant al procés selectiu.

 

  • La declaració jurada que acrediti el compliment dels requisits especificats en els apartats c), d) i e) de la base cinquena (Annex III de les bases), que ha d’estar datada i signada per l’aspirant.

 

  • Els documents acreditatius d’estar en possessió d’alguns dels certificats de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya en els nivells requerits en aquesta convocatòria, que acreditin l’exempció de realitzar les proves (vegeu la base onzena).

 

  • Els documents acreditatius d’estar en possessió d’alguns dels certificats de coneixements de les llengües francesa i anglesa en els nivells requerits en aquesta convocatòria, que acreditin l’exempció de realitzar les proves (vegeu base dotzena).

 

  • La documentació acreditativa d’estar en possessió d’alguna de les titulacions que s’especifiquen en la base sisena.

 

  • El currículum vitae acadèmic i professional actualitzat.

 

  • El document nacional d’identitat en vigor.

 

 

Roses, 21 de novembre de 2022

Departament de Recursos Humans

 

 

Observacions

Termini per realitzar el tràmit d'inscripció al procés selectiu: del 22 de novembre al 12 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

Accions del document