Exp. 2023/005932 Procés selectiu per a l'accés en propietat a una plaça d'arquitecte/a tècnic/a i per a la creació d'una borsa de treball, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure, grup A2.

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
BOP de Girona número 144 de 26 de juliol de 2023

Resum

 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 2023 es va aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a l’accés en propietat a una plaça d’arquitecte/a tècnic/a, enquadrada a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a de grau mitjà, grup A, subgrup A2, complement de destí 22, dotada amb les retribucions que corresponguin, d'acord amb la relació de llocs de treball vigent, i per a la creació d’una borsa de treball formada amb les persones que superin el procés selectiu i que no hagin obtingut plaça, per tal de cobrir possibles vacants o necessitats temporals que es puguin presentar en aquesta categoria, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure.

 

Finalitzats els tres primers exercicis de la fase d'oposició, el tribunal fa públic el resultat i convoca l’aspirant que els ha superat el dia 5 d’octubre de 2023, a les 9.00 hores, a la Sala de Trofeus, situada a la plaça de Catalunya, núm. 12, per a la realització del quart exercici (prova psicotècnica).

 

Roses, 4 d'octubre de 2023

Departament de Recursos Humans

 

Accions del document