Exp. 2024/002551 Procés selectiu per a l'accés en propietat a una plaça de tècnic/a mitjà/na de recaptació reservada al torn de promoció interna, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició (grup A2).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
BOP de Girona número 90 de data 9 de maig de 2024

Resum

 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 29 d'abril de 2024, s'ha aprovat la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a l'accés en propietat a una plaça de tècnic/a mitjà/na de recaptació, reservada al torn de promoció interna, enquadrada a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a de grau mitjà/na, grup A, subgrup A2, mitjançant el procediment de concurs oposició.

 

Finalitzat el termini per a realitzar el tràmit d'inscripció al procés selectiu, l'Alcaldia, mitjançant Resolucio de data 25 de juny de 2024, ha resolt aprovar la llista provisional d'aspirants admesos, designar el tribunal qualificador, aprovar les dates de la realització dels exercicis i exposar al públic el contingut de l'esmentada resolució, mitjançant la seva inserció en el tauler d'edictes electrònics municipal i a la pàgina web municipal, concedint un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la seva publicació en el tauler d'edictes electrònics municipal, per presentar reclamacions. 

 

Roses, 26 de juny de 2024

 

Departament de Recursos Humans

Observacions

Termini per presentar reclamacions: del 27 de juny al 10 de juliol de 2024, ambdós inclosos.

Accions del document