Exp. 2024/004924 Procés selectiu per a la provisió en comissió de serveis d'un lloc de treball de tècnic/a d'administració general dels serveis jurídics generals, mitjançant el sistema selectiu de concurs de mobilitat funcionarial (grup A1).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
BOP de Girona número 115 de data 13 de juny de 2024

Resum

 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 3 de juny de 2024, s'ha aprovat la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a la provisió en comissió de serveis d'un lloc de treball de tècnic/a d'administració general dels serveis jurídics generals, grup A, subgrup A1, mitjançant el procediment de concurs de mobilitat funcionarial.

 

L'anunci de la convocatòria del procés selectiu, juntament amb el text íntegre de les bases reguladores, està publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 9.182 de data 12 de juny de 2024 i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 115 de data 13 de juny de 2024.

 

El tràmit d’inscripció al procés selectiu va ser de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de l’última de les publicacions de l’anunci de la convocatòria, junt amb el text íntegre de les bases, en els diaris oficials (DOGC o BOPG); és a dir, del 14 al 28 de juny de 2024, ambdós inclosos.

Finalitzat el termini per a realitzar el tràmit d'inscripció al procés selectiu, la comissió de valoració, proposa declarar desert el procés de selecció de referència ja que no s'ha presentat cap sol·licitud. 

Aquest resultat es fa públic a la pàgina web i en el tauler d'edictes electrònics municipal

La proposta de la comissió de valoració podrà ser recorreguda en alçada davant l'alcalde president, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació en el tauler d'edictes electrònics municipal, d'acord amb el que estableixen els articles 80.4 del Reglament del personal al serveo de les entitats locals i l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 

Roses, 2 de juliol de 2024

Departament de Recursos Humans

 

Accions del document