Exp.: 2018/002937 Procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de caporal de la Policia Local reservada al torn de promoció interna, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició (grup C2).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
Junta de Govern Local del 30 de juliol de 2018

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2018, va aprovar la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça de caporal de la Policia Local de la plantilla del personal funcionari reservada al torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, grup C2.

Mitjançant Resolució de l'Alcaldia de data 5 de novembre de 2018, es va aprovar, d’acord amb la base quarta de la convocatòria, la llista d'aspirants admesos i exclosos, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 219 de data 15 de novembre de 2018.

Mitjançant Resolució de l'Alcaldia de data 25 de setembre de 2019, s'ha resolt aprovar la composició del tribunal qualificador, el dia, l’hora i el lloc en què s’iniciaran els exercicis de la fase d’oposició i l’ordre d’actuació dels aspirants, ordenant l’exposició al públic del contingut de la resolució, mitjançant la seva inserció en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), i concedint un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà al de la seva publicació al BOP per presentar reclamacions.

Trobareu l'edicte amb les dates i la composició del tribunal a l'apartat "Documents".

Roses, 30 de setembre de 2019

Departament de Recursos Humans

Observacions

Termini de presentació de sol·licituds per formar part del procés selectiu: finalitzat.

Accions del document