Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

Pl. de Catalunya, 8 1r pis (Casa Jordà)

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

Documentació i criteris de puntuació

Criteris de puntuació

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: els criteris de prioritat generals i els criteris complementaris.

 

El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteigpúblic.

 

CRITERIS GENERALS

 

Germans escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals que hi treballen.

Barem: 40 punts.

S'entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció.

S'entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals.

 

Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet.

 

Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.

Quan a instància del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquesta és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.

Quan el domicili habitual és el mateix municipi que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

Per aquest criteri de proximitat al centre, no es pot acumular més d'una puntuació malgrat es doni més d'un dels supòsits que s'hi preveuen.

 

Renda anual de la unitat familiar

Quan el pare o mare o tutor/a, són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts.

 

Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans. Quan s'acrediti una discapacitat igual o superior al 33%.

Barem: 10 punts.

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS

 

Família nombrosa o monoparental:

Barem: 15 punts.

  

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (s'ha de presentar en tots els casos)

 

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora, guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que tingui.

 

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat i/o complementaris (s'ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció)

 

Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En aquest cas, cal presentar el DNI renovat amb l'adreça correcte dins el termini de matrícula.

 

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acredita mitjançant còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors, en règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037)

 

Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior del 33%. També es consideren afectats d'una discapacitat els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent del grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. En aquest cas cal presentar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d'aquest tipus de pensió.

 

Documentació acreditativa de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania .

 

Original i fotocòpia del carnet vigent del títol de família nombrosa o monoparental .

 

 DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA

 

Fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions s'ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant on figurin les dosis de vacuna rebuda. Si l'alumne/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

 

El DNI renovat amb l'adreça nova, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

 

Número de compte bancari amb l’IBAN.


Accions del document