Joventut
Horari d'atenció al públic: De 9.30 h a 14 h

Carrer de Tarragona, 81 - Teatre Municipal 
17480 ROSES
Telèf.:  972 25 24 00

 

BONIFICACIONS AVENTURA JOVE 2022


 

PREUS DE L'AVENTURA JOVE

 

QUOTES  AVENTURA  JOVE   2022

Matrícula,  per mes : 25,00 €
Servei  d'activitat,  per mes : 125,00 €

 


BONIFICACIONS

1- Bonificació del 20 % en les quotes del servei d’activitats:

    1. Quan els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al valor de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) que s’estableixi per a cada any multiplicat pel nombre de membres de la unitat familiar.

    2. Per als fills de famílies nombroses.

    3. Per als membres de famílies monoparentals.

    4. Per als fills i/o filles de persones vídues.

    5. Per als nens/es que participen al programa d’acollida de nens sahrauís.

 

2- Bonificació del 50 % o 100% en les quotes del servei d’activitats:

Per a les persones a les quals el Departament de Benestar i Família estigui realitzant una intervenció familiar. Aquesta bonificació podrà arribar al 100% quan els serveis socials ho justifiquin en base a la situació de risc i necessitat urgent dels menors.

 

3- No es podrà gaudir de més d'una bonificació simultàniament.

 

4- Per poder gaudir de qualsevol de les bonificacions previstes cal que en la unitat de convivència no hi hagi deute pendent amb l'Ajuntament en període executiu.

 

Accions del document