Promoció Econòmica
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer de Madrid, 1
Tel: 972 152 521
promocioeconomica@roses.cat

Subvenció adreçada als professionals dels sectors de la restauració, comerç i serveis de Roses

SUBVENCIÓ ADREÇADA ALS PROFESSIONALS DELS SECTORS DE LA RESTAURACIÓ, COMERÇ I SERVEIS DE ROSES PER A FINANÇAR DESPESES NECESSÀRIES PER ADAPTAR ELS SEUS NEGOCIS A LES MESURES HIGIÈNIQUES I DE SEGURETAT DE PREVENCIÓ DEL COVID 19

 

TERMINI DE SOL·LICITUD TANCAT (29/7/20)

 

Aquesta subvenció s’emmarca dins un pla de subvencions per empreses, professionals i autònoms dels sectors empresarials de la restauració, comerç i serveis (inclosos serveis turístics) de Roses afectats per la crisi del Covid 19, amb la finalitat d’aconseguir reactivar l’economia del poble en el menor temps possible.

 

Beneficiaris
Les persones físiques o jurídiques que tinguin l’activitat al municipi de Roses en els sectors de la restauració, comerç i serveis (inclosos serveis turístics) i que compleixin els requisits.

 

Requisits

 1. Disposar de la corresponent llicencia d’activitat en el municipi, amb anterioritat a la declaració de l’Estat d’alarma
 2. Acreditar les despeses subvencionables mitjançant la presentació de factures per un import mínim de 300 € (sense IVA)
 3. La sol・licitud de subvenció entre les dues línies ha de ser de màxim 2.000,00 € (sense IVA) sempre i quan s’acreditin factures per import igual o superior a aquesta quantia
 4. Acreditar el pagament de les despeses per les qual se sol·licita la subvenció (extractes bancaris o justificants bancaris que acreditin la sortida material de fons del compte titularitat de la persona beneficiaria a favor del proveïdor corresponent, o be, en el cas de pagament en efectiu el rebut per part del proveïdor degudament signat i datat on aparegui clarament la factura o document justificatiu al que correspon el pagament sempre que les factures siguin d’import no superior a 1.000 €)
 5. Si es concorre a la línia d’inversions, cal adjuntar fotografies dels equips subvencionables
 6. Estar al corrent de pagament de les taxes i impostos municipals, de les seves obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social i no trobar-se en cap de les circumstancies previstes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
 7. El local ha de gaudir de la situació administrativa pertinent per a desenvolupar l’activitat (regim de comunicació, llicencia d’obertura ...etc.)

 

Només es pot presentar una sol·licitud per cada Número d'Identificació Fiscal.

 

Despeses subvencionables:
Hi haurà dues línies de despeses subvencionables.


1a línia: Inversions per la compra o instal·lació de mesures higièniques i de seguretat relacionades amb la gestió i prevenció de la pandèmia Covid19. En concret:

 • Mampares protectores
 • Maquines de purificació d'ozó
 • Maquines de cobrament automàtic i sistemes de cobrament contactless
 • Portes d’obertura i tancament autonòmic per sensors
 • Planxes d’alta temperatura per a desinfectar la roba
 • Aparells per a la desinfecció (rajos ultraviolats…)


2a línia. Despeses per la compra de material fungible necessari d’acord amb les mesures higièniques i de seguretat relacionades amb la gestió i prevenció de la pandèmia Covid19. En concret:

 • mascaretes
 • guants d’un sol us
 • gel hidroalcohòlic
 • tovalloles d’un sol us
 • peücs d’un sol us
 • davantals o bates d’un sol us
 • pantalles facials protectores

 

Quantia de les subvencions
Es podrà subvencionar fins el 100% de les despeses subvencionables (d’acord amb els requisits establerts a la base 3 de les bases reguladores de la subvenció).

Cal presentar les factures les despeses subvencionables establertes en la base 3 per un import mínim de 300€ i un màxim de 2000€ (sense IVA) entre les dues línies de subvenció i justificar que s ‘ha fet efectiu el seu pagament.

En cas que la suma total dels imports sol·licitats sigui superior al crèdit de la convocatòria, el %
de finançament de tots els beneficiaris es reduirà en proporció al crèdit disponible màxim.

 

Termini per presentar la sol·licitud de subvenció

Del 10 al 29 de juliol de 2020 ambdòs inclosos.

 

Documentació a presentar:

 1. Instància genèrica
 2. Model SJ de Declaracions i documentació a aportar, degudament omplert.
 3. Còpia del NIF/NIE de l’entitat o de la persona física sol·licitant, i si s’escau la documentació següent:
    ◦ Còpia del NIF/NIE de la persona representant de l’entitat, si s’escau.
    ◦ Acreditació de la representació legal del sol·licitant respecte a l’entitat, si s’escau.
    ◦ En cas de no tenir certificat digital de representant de la persona jurídica sol·licitant, cal presentar els poders de representació.
    ◦ Còpia de la constitució i estatuts de l’empresa, en cas de persona jurídica.
 4. Document Annex al model SJ de Compte justificatiu Programa 28 de les despeses i ingressos i relació classificada de factures
 5. Còpia escanejada de les factures originals que acreditin les despeses subvencionables.
 6. Documents acreditatius del pagament de les despeses per les qual se sol·licita la subvenció
 7. Declaració de dades fiscals. Autorització de transferència per a pagaments de la Tresoreria de l’Ajuntament de Roses degudament omplert, i segellat per l’entitat bancària, si s’escau.
 8. Si es concorre a la línia d’inversions, cal adjuntar fotografies dels equips subvencionables
 9. En cas que la sol·licitud de subvenció la presenti una persona diferent al sol·licitant o representant legal de l’empresa (en cas de persona jurídica) com pot ser a través de la gestoria, assessoria, utilitzant el certificat digital diferent del sol·licitant... caldrà:

Opció A) adjuntar ACTA DE DE COMPAREIXENÇA ELECTRÒNICA PER ATORGAR LA REPRESENTACIÓ

Opció B) adjuntar Acta de compareixença manual, en el cas de que el sol·licitant sigui persona física i no tingui certificat digital. Prèviament s’hauran hagut de personar el representant i el sol·licitant a l’Ajuntament de Roses per signar fer l’ Acta de compareixença manual

 

En el document FAQS AJUTS COVID (versió 3.0) trobareu tota la informació de com sol·licitar aquesta subvenció.
En cas de sol·licitar l’ajut, es molt important que llegiu aquest document detingudament.

 • FAQS Ajuts Covid-19 (V_3.0) AQUÍ


Documents:

Models a presentar:

 • Instància Genèrica AQUÍ
 • Model SJ de Declaracions i documentació a a aportar AQUI
 • Annex Model SJ. Compte justificatiu AQUÍ

 

Si s’escau: 

 • Declaració de dades fiscals. Autorització de transferència per a pagaments de la Tresoreria de l’Ajuntament de Roses AQUI
 • Acta de compareixença electrònica per atorgar la representació AQUI
 • Acta de compareixença manual AQUI

 

Normativa

 • Bases reguladores subvenció AQUÍ
 • Convocatòria de la subvenció AQUÍ

Accions del document