INFORMES TÈCNICS D'ACCIDENT


Característiques

 • Òrgan de resolució:
 • Lloc de presentació:

Les persones jurídiques: Estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.

Les persones físiques: poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà a l'oficina d'assistència en matèria de registres (Plaça Catalunya, número 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

En el supòsit que s’actui per mitjà de representant caldrà que s’acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.

A aquests efectes, s’entendrà acreditada la representació per apoderament «apud acta» efectuada en el Servei d’Atenció al Ciutadà, o bé de forma de forma electrònica.

 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
 • Les taxes/impost a autoliquidar per aquest tràmit són les següents: Full d'informació d'accidents de trànsit o altres peritatges tècnics: 31,78 €.
 • Les taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents: Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària al compte d’aquest Ajuntament. (IBAN ES46 2100 0138 80 0200022135).

 

IMPORTANT:  

 • Cal fer constar de forma clara el concepte.
 • Cal que envieu una còpia del comprovant de pagament com a document adjunt a la sol.licitud.
 • Si es fa de manera presencial, amb tarja de crèdit o dèbit.

 

NO ES TRAMITARÀ CAP SOL.LICITUD SENSE QUE S’HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LES TAXES I/O IMPOSTOS ABANS DESCRITS.


Com es fa

 • Documentació necessària: Instància amb la sol·licitud si es presenta a l'Ajuntament.
 • Documentació resultant: Full d'informació d'accidents de trànsit o altres peritatges tècnics.

Accions del document