L'equip de govern

El consistori queda estructurat en 10 àrees:

 • Alcaldia i Serveis Generals
 • Economia i Hisenda
 • Urbanisme i Medi Ambient
 • Infraestructures i Serveis Públics
 • Seguretat Ciutadana
 • Ensenyament, Joventut i Sanitat
 • Benestar Social
 • Cultura i Festes
 • Esports
 • Turisme i Promoció Econòmica


A continuació es detallen els regidors responsables de cada àmbit, delegacions, així com els serveis i activitats inclosos a cada àrea i les tinences d'alcaldia.


Àrea de l’Alcaldia i Serveis Generals

Il·lma. Sra. Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta

 • Secretaria particular. Protocol. Premsa. Comunicació i imatge corporativa.
 • Secretària general. Serveis jurídics. Actes i resolucions. Contractació administrativa. Patrimoni. Responsabilitat patrimonial. Assegurances. Empreses municipals.
 • Organització i recursos humans. Servei d’Atenció al ciutadà (SAC). Registre general. Eleccions i cens. Arxiu municipal. Gestió documental.
 • Informàtica i noves tecnologies. E-administració i processos administratius.
 • Participació Ciutadana. Acció cívica, drets civils i participació. Relacions institucionals. Cooperació i solidaritat. Transparència.

Àrea d’Economia i Hisenda

Regidor responsable de l'àrea: Sr. Marc Danés i Zurdo

 • Intervenció general. Planificació econòmica. Pressupost municipal. Administració financera i comptable. Control intern.
 • Tresoreria. Finançament. Gestió tributària. Cadastre. Inspecció tributària. Recaptació voluntària i executiva.

Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient

Il·lma. Sra. Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta

 • Planejament i gestió urbanística. POUM. Projectes i obres municipals. Habitatge. Patrimoni històric cultural immoble. Zona Industrial.
 • Intervenció administrativa. Llicències d’obres. Control i disciplina urbanística
 • Patrimoni natural. Agenda local 21. Educació ambiental. Llicència d’activitats. Litoral. Pla d’usos de les platges. PAES.
 • Salubritat pública. Control higiènic i sanitari. Aliments. Animals domèstics. Controls tècnics i reglamentaris. Qualitat Ambiental.

Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics

Regidor responsable de l'àrea : Sr. Josep M. Mas Blanch i Ponce

 • Via pública. Manteniment urbà. Pavimentació. Enllumenat públic. Senyalització vial i semàfors. Subministrament d’aigüa, clavegueram i sanejament. Neteja viària. Parcs i jardins. Cementiri i serveis funeraris. Manteniment edificis municipals. Subministraments. Estalvi energètic. Ocupació i ús de l’espai públic. Ocupació de la via pública. Neteja de platges. Conservació de camins naturals. Recollida i tractament de residus. Deixalleria.

Àrea de Seguretat Ciutadana

Regidor responsable de l'àrea : Sr. Juan Manuel Fernández Martínez

 • Policia local. Trànsit i mobilitat. Grua i dipòsit municipal. Policia administrativa. Protecció civil. Plans de protecció. Guals. Transport públic. Parades taxis.

Àrea d’Ensenyament, Joventut i Sanitat

Regidora responsable de l'àrea: Sra. Anna Jorquera i Navarro

 • Centres escolars. Consells escolars. Llars d’infants. Ensenyament no reglat. Activitats formatives. Formació d’adults. Oficina municipal d’escolarització.
 • Informació juvenil. Lleure i Estiu Jove.
 • Sanitat.

Àrea de Benestar Social

Regidor responsable de l'àrea: Sr. Marc Danés i Zurdo

 • Serveis socials. Assistència social. Gent gran. Dona. Integració social. Immigració. Drogodependències. Família. Infància. Voluntariat.

Àrea de Cultura i Festes

Regidor responsable de l'àrea: Sr. Francesc Giner Ballesta

 • Cultura i patrimoni cultural. Promoció cultural. Biblioteca municipal. Teatre. Oficina de català.
 • Carnaval. Festes. Tradicions populars.

Àrea d’Esports

Regidor responsable de l'àrea : Sr. Juan Manuel Fernández Martínez

 • Esports. Instal·lacions i equipaments esportius. Promoció i foment de l’esport. Activitats esportives i Casals municipals.

Àrea de Turisme i Promoció Econòmica

Regidor responsable de l'àrea: Sr. Fèlix Llorens i Palou

 • Turisme.
 • Promoció. Ocupació. Desenvolupament local. Comerç. Consum. Zona industrial. Fires temàtiques. Mercats de no sedentaris. Mercat Municipal sedentari.

 

TINENTS D’ALCALDE

 • 1r tinent d'alcalde: Juan Manuel Fernández Martínez
 • 2n tinent d'alcalde: Francesc Giner Ballesta
 • 3r tinent d’alcalde: Anna Jorquera i Navarro

 

 

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

 • Sr. Juan Manuel Fernández Martínez, primer tinent d'alcalde.
 • Sr. Francesc Giner Ballesta, segon tinent d'alcalde.
 • Sra. Anna Jorquera i Navarro, tercer tinent d'alcalde
 • Sr. Fèlix Llorens i Palou, regidor.
 • Sr. Josep M. Mas Blanch i Ponce, regidor.

 

ESQUEMA RESUM ORGANIGRAMA POLÍTIC MUNICIPAL

Accions del document