Participació Ciutadana
Horari d'atenció al públic: 9.30 h a 14 h

Convocatòria Oberta per a la presentació de candidatures per a l'Institut Municipal del Patrimoni Històric

 

 

 INSTITUT MUNICIPAL DEL PATRIMONI HISTÒRIC (IMPH)

 

L’IMPH és una organització especial sense personalitat jurídica pròpia, adscrit a l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament de Roses amb les funcions i finalitats atribuïdes en aquestes normes per a la protecció i gestió del patrimoni històric municipal.

Els objectius principals d’aquest òrgan especial de gestió són tots aquells relacionats amb la protecció i gestió del patrimoni i gestió del patrimoni històric, és a dir, amb els Bens culturals d’Interès Nacional i Local (BCIN i BCIL).

El Consell d’administració és un dels òrgans encarregats del govern, administració i representació del IMPH i actua com a òrgan suprem de govern i exerceix la direcció superior del Servei.

Segons els estatuts de l’IMPH, han de formar part dues persones en representació de la societat civil: un expert, professional qualificat i un usuari amb experiència en la preservació, gestió i recuperació del Patrimoni rosinc.

Aquest càrrec, com a vocal, no és retribuït.

S'obre la convocatòria per cobrir la vacant de Vocal expert, professional qualificat en la preservació, gestió i recuperació del Patrimoni rosinc.

Per tant, les persones que estiguin interessades poden presentar les seves candidatures a una de les dues vacants, d’acord amb les bases següents: 

  1. Requisits

  • Ser resident a Roses.
  • Per la candidatura del Vocal Professional Qualificat, es requereixen estudis d’Història, Arqueologia, Arquitectura, Belles Arts,… I experiència en la gestió del patrimoni des de la vessant administrativa.
  1. Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds s’han de dirigir a l’Ajuntament de Roses i esposen presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, acompanyades de la següent documentació:

  • Manifestació expressa de què es compleixen amb els requisits exigits a la convocatòria per tenir la condició d’aspirant a la vacant.
  • Currículum vitae.

 

  1. Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 19 d'agost de 2019. 

 

  1. Ampliació de documentació: 

L’Ajuntament de Roses podrà requerir als aspirants l’ampliació de la documentació presentada i recavar les dades i informes que consideri adients. 

 

  1. Elecció, nomenament:

Un cop finalitzat el termini de presentació de currículums, a la vista de les presentades, la Junta de Portaveus, en acord adoptat per la majoria dels seus membres, procedirà a l’elecció i designació dels dos candidats d’entre les persones que reuneixin els requisits d’idoneïtat pel càrrec.

 

Més informació: AQUÍ

Estatuts Institut Municipal Patrimoni Històric

Accions del document