TRANSMISSIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER A L'EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN EL MERCAT DE NO SEDENTARIS

Canviar la titularitat d'una parada del mercat de venda no sedentària.


Característiques

 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o persona jurídica
 • Normativa legal: - Reglament del mercat de no sedentaris (BOP num. 114, de 15 de juny de 2016) i Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants (DOGC 6914 de 16.7.2015)
 • Preu / taxes

                       Taxa per ocupació de via pública: 77.37€ per metre lineal i any

                       Taxa per recollida de residus:

                               Per cada lloc de venda fins a 10ml.: 98.51€

                               Per cada lloc de venda a partir de 10ml.: 178.48€


Com es fa

Presentant el models de sol·licituds que es descriuen a l'apartat de Documentació.
 
Observacions:

A la instància normalitzada del titular actual de la parada aquest ha de renunciar expressament a l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària.

A la instància normalitzada, el nou titular declara responsablement:

 • Estar donat d'alta al cens d'obligats tributaris corresponent i haver satisfet les obligacions fiscals inherents a l'exercici de la venda no sedentària, tant estatals com les autonomiques i locals
 • Estar donat d'alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social.
 • Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil vigent, suficient i proporcionada per cobrir les despeses derivades dels sinistres individuals i col·lectius que es puguin causar en l'exercici de l'activitat (mínim 300.000€) i estar al corrent de pagament.
 • Complir tots els requisists que estableixen les reglamentacions específiques que són d'aplicació als productes venuts.
 • Disposar de la documentació que acredita el compliment de la normativa vigent sobre higiène i manipulació d'aliments.
 • Disposar de la documentació acreditativa de vehicle-botiga, en el cas de ser titular d'un vehicle-botiga.
 • Estar en possessió dels permisos de residència i de treball corresponents, així com del compliment d'allò que estableixi la normativa especifíca, si és venedor extracomunitari.
 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada que consta en la declaració de responsable, amb audiència prèvia a la persona interessada, deixaran sense efecte el tràmit corresponent. En aquest cas, impedir l'exercici del dret o de l'activitat afectada (venda no sedentària) des del moment en que es coneix.

 

Documentació:

Transmissor (actual titular)

 • Instància comunicant la transmissió de l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària.
 • Còpia del NIF o NIE (el que s'escaigui)
 • Còpia de la Declaració de baixa del cens d'empresaris, professionals i retenedors - baixa IAE
 
Nou titular:
 
 • Declaració responsable del compliment de les condicions per ser titular de l'autorització per exercir la venda no sedentària en el mercat no sedentari de Roses..
 • Fotocòpia del NIF o NIE (el que s'escaigui)
 • Còpia de la Declaració d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenedors - alta IAE
 • Còpia de la Resolució de la Tresoreria de la Seguretat Social d'alta en el règim de treballadors autònoms i últim rebut pagat del règim de treballadors autònoms.
 • Certificat o còpia de l'assegurança de responsabilitat civil vigent, suficient i proporcionada per a cobrir les despeses derivades dels sinistres individuals o col·lectius que es puguin causar en l'exercici de l'activitat (mínim 300.000€) i últim rebut pagat.de la pòlissa.
 • Certificat d'estar al corrent d'obligacions amb la Seguretat Social. 

 

Documentació resultant:

 • Decret d'alcaldia


Accions del document