Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / TRANSMISSIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER A L'EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN EL MERCAT DE NO SEDENTARIS

TRANSMISSIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER A L'EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN EL MERCAT DE NO SEDENTARIS

Canviar la titularitat d'una parada del mercat de no sedentaris.


Característiques

 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o persona jurídica
 • Normativa legal: - Reglament del mercat de no sedentaris (BOP num. 114, de 15 de juny de 2016) i Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants (DOGC 6914 de 16.7.2015)
 • Preu / taxes

                       Taxa per ocupació de via pública: 77.37€ per metre lineal i any

                       Taxa per recollida de residus:

                               Per cada lloc de venda fins a 10ml.: 98.51€

                               Per cada lloc de venda a partir de 10ml.: 178.48€


Com es fa

Presentant el models de sol·licituds que es descriuen a l'apartat de Documentació.
Observacions:

A la instància normalitzada del titular actual de la parada aquest ha de renunciar expressament a l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària.

A la instància normalitzada, el nou titular declara responsablement:

 • Estar donat d'alta al cens d'obligats tributaris corresponent i haver satisfet les obligacions fiscals inherents a l'exercici de la venda no sedentària, tant estatals com les autonomiques i locals
 • Estar donat d'alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social.
 • Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil vigent, suficient i proporcionada per cobrir les despeses derivades dels sinistres individuals i col·lectius que es puguin causar en l'exercici de l'activitat (mínim 300.000€) i estar al corrent de pagament.
 • Complir tots els requisists que estableixen les reglamentacions específiques que són d'aplicació als productes venuts.
 • Disposar de la documentació que acredita el compliment de la normativa vigent sobre higiène i manipulació d'aliments.
 • Disposar de la documentació acreditativa de vehicle-botiga, en el cas de ser titular d'un vehicle-botiga.
 • Estar en possessió dels permisos de residència i de treball corresponents, així com del compliment d'allò que estableixi la normativa especifíca, si és venedor extracomunitari.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada que consta en la declaració de responsable, amb audiència prèvia a la persona interessada, deixaran sense efecte el tràmit corresponent. En aquest cas, impedir l'exercici del dret o de l'activitat afectada (venda no sedentària) des del moment en que es coneix.

 

Documentació:

 • Instància comunicant la transmissió de l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària per part del transmitent (titular actual).
 • Declaració responsable del compliment de les condicions per ser titular de l'autorització per exercir la venda no sedentària en el mercat no sedentari de Roses, per part del nou titualr de l'autorització.
 • Fotocòpia del NIF del titular actual (transmitent)
 • Fotocòpia del NIF del nou titular (el que serà titular de l'autorització que es transmet)


Documentació resultant:

 • Notificació de l'acord de la Junta de Govern Local

Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet